موسوعه شهید ثانی


موسوعة الشّهید الثاني:30 مجلد در سال 1392 به چاپ رسيد و در سال 1393 در سی و دومین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی و  شانزدهمین همایش كتاب سال حوزه به عنوان پژوهش برتر شناخته شد.
ج1 : منیة المرید في آداب المفید و المستفید
ج2 - 4: الرسائل
ج5 : التمهید
ج6-9: الروضة البهیّة في شرح اللمعة الدمشقیّة
ج10-11: روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان
ج12: المقاصد العلیّة في شرح الرسائل الألفیة وحاشیتا الألفیّة
ج13: الفوائد الملیّة لشرح الرسالة النفلیّة
ج14: حاشیة شرائع الإسلام وحاشیة المختصر النافع
ج15: حاشیة القواعد (فوائد القواعد)
ج16: حاشیة إرشاد الأذهان
ج17-28: مسالك الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام
ج29: الفهارس

زین الدین علی بن احمد شامی عاملی معروف به شهید ثانی (911-965) از معدود عالمان شیعه است که آثار و مؤلّفات بسیار از ایشان به یادگار مانده است. موسوعة الشهید الثاني مشتمل بر 55 عنوان از آثار وی است كه به صورتى بدیع و دقیق طبق آخرین مِتد و روش‌های تحقیق و در قالب موسوعه در ۲۹ مجلد چاپ و منتشر شده است. یک جلد به فهارس اختصاص یافته است. محتوای این موسوعه عبارت است از:

1. منیة المرید:  این كتاب در بیان آداب تعلیم و تعلّم، فضیلت دانش‌ورزی، احترام متقابل استاد و شاگرد، آداب مفتی و مستفتی، آداب مناظره، آداب نگارش و شیوه تصحیح و دیگر موضوعات است.
2. الرسائل/1:  شامل ۵ رساله:  كش