مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی - مطالعات فرهنگی اجتماعی گروه مطالعات اجتماعی و فرهنگی
اهداف :
1. انجام مطالعات نظری، راهبردی و سیاست‌پژوهی براساس نظریات اسلامی در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی؛
 2. شناخت، تحلیل و رصد شرایط دین‌داری در جامعه ایران و انعکاس آن به مراکز پژوهشی، فرهنگی و مراجع تصمیم‌گیری نظام؛
 3. شناخت و  بررسی موقعیت فرهنگی ـ اجتماعی و تحولات آینده حوزه و روحانیت؛
 4. انجام مطالعات بنیادین در ارتباط با جامعه و فرهنگ از منظر اسلام؛
 5. بازشناسی رسالت حوزه و روحانیت در جامعه با هدف ارتقا و کارآمدی آن.
شورای علمی گروه 
•    دکتر اح