پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن - فرهنگنامه‌های قرآنی گروه فرهنگنامه های قرآنی
مأموریت اصلی: تدوين فرهنگ نامه های موضوعی و تخصصصی و معاجم قرآن و تهیه فرهنگ نامه های موضوعی تفاسیر 

اهداف بلند مدت :
1.  تدوین فرهنگ‌نامه‌ها و معاجم قرآنی متناسب با نیاز روزبه صورت تخصصی و عمومی؛
2. شناسایی یا ابداع بهترین روش فرهنگ‌نامه نویسی و معجم نگاری قرآنی و تدوین و ار