پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی روش شناسی مهدویت پژوهی دویت پژوهی به عنوان یک حوزه مطالعاتی دارای ظرفیت های عظیم دانشی و رویکردی و کارکردی است ظرفیت های دانشی مهدویت پژوهی در قالب گرایش، رشته و چند رشته قابل توجیه می باشد و ظرفیت های رویکردی مهدویت پژوهی در قالب تأثیر گذاری در حوزه های مختلف فرهنگی، اعتقادی، اجتماعی، تمدنی خودنمائی می کند و ظرفیت کارکردی مهدویت پژوهی، در گستره فردی و اجتماعی، مذهبی و فرامذهبی، دینی و فرادینی، این جهانی و آن جهانی، نمایان می شود. <span style="color:#0033ff"></span><span style="color:#1abc9c"><strong>عنوان : روش شناسی مهدویت<br /> &nbsp;مؤلف: حسین الهی نژاد<br /> ناشر :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی<br /> تاریخ انتشار:پاییز 1398</strong></span><br /> <span style="color:#0033ff">چکیده کتاب:<br /> مهدویت پژوهی به عنوان یک حوزه مطالعاتی دارای ظرفیت های عظیم دانشی و رویکردی و کارکردی است ظرفیت های دانشی مهدویت پژوهی در قالب گرایش، رشته و چند رشته قابل توجیه می باشد و ظرفیت های رویکردی مهدویت پژوهی در قالب تأثیر گذاری در حوزه های مختلف فرهنگی، اعتقادی، اجتماعی، تمدنی خودنمائی می کند و ظرفیت کارکردی مهدویت پژوهی، در گستره فردی و اجتماعی، مذهبی و فرامذهبی، دینی و فرادینی، این جهانی و آن جهانی، نمایان می شود. مهدویت پژوهی به عنوان حوزه معرفتی دارای انتظام ساختاری و انسجام دانشی بوده و با این نگاه دارای موضوعی به نام مهدویت و غایتی به نام پژوهش های مهدوی می باشد. مهدویت پژوهی از نظر مسائل، از سوئی به جهت اقبال عمومی و فراگیر مسلمانان و از سوی دیگر به جهت نیازمندی و مطالبات عمومی مردم و از دیگر سو به جهت نثار حجم عظیمی از شبهات و ایرادات از طرف دشمنان و مخالفان مهدویت، پرگستره و پردامنه شده است. بطوری که &nbsp;پاسخ دقیق و درخور به این حجم عظیم از مسائل و شبهات بدون کاربست روش و بدون طرح روش شناسی ممکن نمی باشد. بر این اساس بحث روش شناسی برای حوزه مهدویت پژوهی به جهت فربگی مسائل و تکثر و تنوعات مختلف آن که تداعی گر گوناگونی و چند تباری مسائل مهدویت پژوهی است، ضروری می باشد. تنوعات و گوناگونی و چند تباری مسائل و مباحث مهدویت پژوهی می طلبد تا در بحث روش شناسی از تنوعات روش&not;ها نظیر روش نقلی، روش عقلی، روش شهودی، روش تجربی، روش تلفیقی (نقلی ـ عقلی، نقلی ـ شهودی، عقلی ـ شهودی، عقلی ـ تجربی) استفاده شود. &nbsp;</span><span style="color:#1abc9c"><strong></strong></span><br /> <span style="color:#0033ff"></span><br /> <img alt="" src="../Picture/ShowPicture.aspx?ID=370a9baf-c22c-4ad8-a8e4-927c23fc1a31" /><br /> <br /> &nbsp;
منبع: اخبار پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی
کلمات کليدي
اخبار پژوهشکده مهدویت و آینده‌پژوهی, آثار علمی-پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 205
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما