دائره المعارف قرآن کریم- کتاب سال حوزه 1398
در بیست و یکمین همایش کتاب سال حوزه     دائره المعارف قرآن کریم کتاب سال حوزه شد. در آیین اختتامیه بیست و یکمین همایش کتاب سال حوزه، کتاب دائره المعارف قرآن کریم پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، بعنوان کتاب سال حوزه معرفی شد.