محمد محمدرضایی اســتاد فلســفه دیــن دانشــگاه تهــران تبیین کرد: گزارش پنـل تخصصـی نظریه هـای برنامه ریزی درسـی - همایش نظریه علم اسلامی نماینـده پنـل تخصصـی »نظریه هـای برنامه ریزی درسـی« ضمن ارائه گزارشـی از ایـن پنـل، بـر بازسـازی مفهوم اسـامی شـدن متون درسـی تأ کیـد کرد محمد محمدرضایی »پژوهشـگر و اســتاد فلســفه دیــن دانشــگاه تهــران « بــه نمایندگــی از پنــل تخصصــی «نظریــه هـای برنامـه ریـزی درسـی» بـه ارائـه گزارشـی از ایـن پنـل در همایـش »نظریـه علـم دینـی و کاربسـت آن در نظـام آمـوزش و پـرورش» کـه در پژوهشـگاه علـوم و فرهنگ اسـامی برگـزار شـد، پرداخـت و اظهـار داشـت:
یکـی از ایـن مقالات مربـوط بـه خانـم دکتـر احمـدی بـا عنـوان «بررسـی چالـش هـای برنامـه درسـی رشـته مطالعـات زنـان بـا تأکیـد بـر نظریـه علـم دینـی« بـود.
وی افـزود: ایشـان در ایـن اثـر بـا اشـاره بـه ایـن نکتـه کـه بهـره گیـری از آموزه هـای دینـی و تعالیـم اسلام مبنـای آغازیـن حرکـت رشـته مطالعـات زنـان اسـت تأ کید کرد کـه بررسـی وضـع کنونـی رشـته مطالعـات زنـان و اهداف مؤسسـان این رشـته نشـان از عـدم دسـتیابی بـه اهـداف دارد.
ایــن نماینــده پنــل تخصصــی »نظریــه هــای برنامــه ریــزی درســی« اضافــه کــرد:
در ایــن حقیقــت ایــن پژوهــش بــا روش کتابخانــه ای و بــا تکیــه بــر یافتــه هــای پژوهشــی ایــن حــوزه تلاش مــی کــرد کــه بــه بررســی چالشهــای برنامــه درســی مطالعــات زنــان و بررســی و شــناخت مغایــرت هــای آن بــا علــم دینــی بپــردازد.
وی بـا اشـاره بـه مقالـه دیگـر ایـن نشسـت بـا عنـوان «چالـش برنامـه ریـزی درسـی بـر اسـاس اسـلامی سـازی علـوم و نظریـه علـم دینـی» بـه قلـم حجت الاسلام دیبـاخاطرنشـان کـرد: ایشـان نیـز در ایـن مقالـه تأ کیـد کردنـد: رابطـه علـم و دیـن و علـم دینـی ذاتـا مسـأله ای نظـری بـا صبغـه آ کادمیـک اسـت کـه مشـخصا دارای هویتـی  اسـت کـه مـی تـوان آن را مشـترکا در حوزه های  فلسـفه علم وفلسـفه دین پـی گرفت محمدرضایـی افـزود: بـا توجـه بـه ایـن کـه در یـک نظـام آموزشـی و پژوهشـی جامـع زمینـه هـا و بسـترها در نظـام آمـوزش عالـی فراهـم مـی شـود، امـا نقطـه عزیمـت و شـروع شـکل گیـری آمـوزش هـا بـر اسـاس علـم دینـی و نخسـتین پلـه هـای آموزشـی و مراحـل پژوهشـی در نظـام مـدارس ابتدایـی ،راهنمایـی و متوسـطه خواهـد بـود، بـر ایـن اسـاس در مقالـه حاضـر بـه ایـن مهـم در نظـام آمـوزش ابتدایـی، راهنمایـی و متوسـطه پرداختـه شـده اسـت.
وی عنـوان کـرد: مقالـه دیگـر را بنـده خـودم بـا عنـوان «بازسـازی مفهـوم اسـلامی شــدن متــون درســی» تقدیــم دبیرخانــه کــردم، از جملــه ایــن کــه پــس از انقــلاب اسـلامی، اسـلامی سـازی علـوم مـورد توجـه جـدی قـرار گرفـت بـه گونـه ای کـه رهبـر معظـم انقـاب آن را موضـوع محـوری تحولات فرهنگـی در دانشـگاه هـا دانسـتند.
ایـن نماینـده پنـل تخصصـی »نظریـه هـای برنامـه ریـزی درسـی« افـزود: بنـده در مقالـه حاضـر ضمـن بررسـی عوامـل شـکل گیـری جریـان پوزیتیویسـم در غـرب بـه ضــروت تحــول در مبانــی وروش هــای علــوم بــرای اســامی ســازی متــون درســی پرداختــه ام.

وی بـا اشـاره بـه مقالات ارائـه شـده دیگـر ایـن کمیسـیون خاطرنشـان کـرد: عیوضی و سـتاری نیـز بـه ترتیـب مقالاتی را بـا عناویـن «نقـد برنامـه ریـزی درسـی آمـوزش و پـرورش و گـزارش برنامـه ریـزی درسـی علـوم اجتماعـی مصـوب آمـوزش و پـروش» و «بررســی امــکان و ضــرورت تمرکــز زدایــی از برنامــه درســی در ایــران بــا تکیــه بــر مؤلفه هــای ارزش بــاوری و قوانیــن ســند برنامــه درســی ملــی» ارائــه کــرده و در ایــن مقاله بـه نـکات مهمـی اشـاره کردنـد.
 
منبع: اختصاصی/سایت ایسکا
کلمات کليدي
گزارش پنل های تخصصی- همایش علم اسلامی, همایش علم اسلامی-اختتامیه, همایش علم اسلامی, اخبار پژوهشکده فلسفه و کلام
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 142
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما