دکتر خسرو پناه تبیین کرد گزارش پنل تخصصی نظریه های علم دینی- همایش نظریه علم اسلامی-  حجــت الاسلام والمســلمین عبدالحسـین خسـروپناه به عنوان نماینـده هیـأت رییسـه پنـل تخصصـی «نظریـه هـای علـم دینـی» بـه ارائـه گزارشـی از ایـن پنـل تخصصـی پرداخـت.  حجــت الاسلام والمســلمین عبدالحسـین خسـروپناه «عضـو هیـأت امنـای دفتـر تبلیغـات اسـلامی حـوزه علمیـه قـم» بـه نمایندگـی از هیـأت رییسـه پنـل تخصصـی «نظریـه علـم دینـی» بـه ارائـه گزارشــی از ایــن پنــل در همایــش ملــی «نظریــه علــم اســلامی و کاربســت آن در نظـام آمـوزش و پـرورش» کـه در پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ اسلـامی برگـزار شـد،پرداخـت و اظهـار داشـت:
اولیـن بحـث در ایـن نشسـت را بنـده ارائـه کـرده و نسـبت بیـن اسـلام و علـوم را بحـث کردیـم و گفتیـم کـه چهـار نسـبت نصـوص اسـلامی بـا نصـوص طبیعـی، انسـانی؛ مهندسـی و پزشـکی قابـل بررسـی و انحـاء تأثیرگـذاری انگیزشـی نیـز در آن مطـر ح اسـت.
وی افـزود: مـا بـر ایـن عقیـده بودیـم کـه علـوم تجربـی یـا مهندسـی و یـا پزشـکی بـه هیـچ وجـه از متـون فقهـی از جملـه آیـات وروایـات بیـرون نمـی آیـد ولـی سـطوح انگیزشـی در دیـن وجـود دارد کـه مـی توانـد بـر ایـن علـوم تأثیـر بگـذارد.
ایـن نماینـده هیـأت رییسـه پنـل تخصصـی «نظریـه هـای علـم دینـی» ادامـه داد:
سـخنران دیگـر ایـن نشسـت محمدکاظـم کریمـی بودنـد کـه ایشـان نیـز بـه طـر ح بحـث خـود در ارتبـاط بـا اقتبـاس هـای علـوم اجتماعـی از فلسـفه هـای غیـر اسلـامی پرداختـه و تأ کیـد کـرد کـه منابـع درسـی مقاطـع مختلـف تحصیلـی در نظـام آمـوزش و پــرورش کشــور مهمتریــن منبــع شــکل گیــری دانــش و معرفــت اعضــای جامعــه اسـت کـه بـه صـورت آشـکار و پنهـان بـر اندیشـه و عمـل افـراد تأثیـر مـی گـذارد.
وی بـا اشـاره بـه سـخن ایـن نویسـنده مبنـی بـر ایـن کـه شـکل گیـری و توسـعه علوم بـه ویـژه علـوم انسـانی در غـرب زمینـه را بـرای اقتبـاس دیگـر کشـورها از ظرفیـت هـای ایـن علـوم اجتنـاب ناپذیـر کـرده اسـت، گفـت: ایـن نویسـنده عقیـده دارد کـه آگاهـی بـه میـزان و نـوع ایـن اقتبـاس هـا و شـیوه هـای تأثیـر گـذاری آنهـا کمـک شــایانی بــه برنامــه ریــزان کشــورها در شــناخت و وا کنــش مناســب بــرای اصــاح و تقویـت ایـن منابـع مـی کنـد.
حجــت الاسلام والمســلمین خســروپناه بــا اشــاره بــه مقالــه دیگــر ارائــه شــده در ایـن کمیسـیون بـا عنـوان «بررسـی مـدل تأسیسـی دربـاره علـم دینـی» یـادآور شـد:
نصیـری در ایـن مقالـه بـر ایـن عقیـده بودنـد کـه دغدغـه اصلـی ایشـان بررسـی مـدل تأسـیس دکتـر خسـروباقری دربـاره علـم دینـی اسـت.
وی اضافـه کـرد: از نظـر نگارنـده مقالـه این مدل تأسیسـی اشـکالات جـدی دارد و دررسـیدن بـه هـدف نـا کام اسـت و هیـچ گام تـازه ای را بـرای رسـیدن بـه هـدف تولیـد علـم دینـی نمـی تواند بـردارد.
ایـن نماینـده هیـأت رییسـه پنـل تخصصـی «نظریـه هـای علـم دینـی» خاطرنشـان کـرد: حجـج اسلام والمسـلمین علـی ربانـی گلپایگانـی و محمدتقـی سـبحانی نیـز بـا عناویـن مقالـه هـای «معنـا و معیـار علـم دینـی در گسـتره علـوم تجربـی» و «بررسـی انتقـادی علـم دینـی» قـرار بـود بحـث خـود را ارائـه کننـد کـه بـه دلیـل مشـکلات شـخصی در ایـن کمیسـیون حاضـر نشـدند.

منبع: اختصاصی/سایت ایسکا
کلمات کليدي
گزارش پنل های تخصصی- همایش علم اسلامی, همایش علم اسلامی, اخبار پژوهشکده فلسفه و کلام
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 119
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما