اداره نشریات برای اطلاع تفصیلی فایل پیوست را مطالعه کنید.

اداره نشریات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

معاونت‌ پژوهشی‌ پژوهشگاه‌ علوم و فرهنگ اسلامی با هدف‌ تولید و ترویج علوم مرتبط با حوزه علوم اسلامی انسانی و به‌ منظور تقویت‌ مبادله‌ یافته‌های‌ علمی‌ و تحقیقاتی‌ بین‌ مراکز علمی‌، ایجاد وحدت‌ رویه‌ در فرایند چاپ‌ و نشر فصل‌نامه‌های علمی پیشنهاد تأسیس اداره نشریات را به هیئت امنای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ارائه نمود و در تاریخ 30/04/1397 تصویب و طی نامه شماره 1040/100/ه ابلاغ گردید.

ساختار اداره نشریات

این اداره با پنج پست ساختاری رئیس اداره نشریات و چهار کارشناس امور اجرایی فصلنامه‌ها و سه پست غیرساختاری مدیرمسئول، سردبیر و دبیر تحریریه برای هر نشریه تشکیل شده است.

مجلات اداره نشریات

فصلنامه علمی ـ پژوهشی فقه

صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
مدیرمسئول: عبدالرضا ایزدپناه
سردبیر: محمدتقی (اسفندیاری) اسلامی
دبیرتحریریه: علیرضا فجری
کارشناس امور اجرایی: سیدحسین موسوی
سامانه ثبت نام و ارسال مقالات: jf.isca.ac.ir
تلفن: 31152670 025

فصلنامه علمی ـ پژوهشی نقدو نظر

صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیه قم
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
مدیرمسئول: محمّدتقی سبحانی
سردبیر: محمدعلی مبینی
دبیرتحریریه: ذوالفقار ناصری
کارشناس امور اجرایی: سعید لطفی
سامانه ثبت نام و ارسال مقالات: jpt.isca.ac.ir
تلفن: 31151386 025

فصلنامه علمی ـ پژوهشی اسلام و مطالعات اجتماعی

صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیه قم
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
مدیرمسئول: نجف لکزایی
سردبیر: حمید پارسانیا
دبیر تحریریه: محسن قنبری نیک
کارشناس امور اجرایی: محمدنبی سعادتفر
سامانه ثبت نام و ارسال مقالات: jiss.isca.ac.ir
تلفن: 31152842 025

نشریه حوزه

صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیه قم
مدیرمسئول: سیدعباس صالحی
سردبیر: عبدالرضا ایزدپناه
دبیر تحریریه: علیرضا زهیری
کارشناس امور اجرایی: محمدجواد مصطفوی
سامانه ثبت نام و ارسال مقالات: jh.isca.ac.ir
تلفن: 31152620 - 025

دوماهنامه آینۀ پژوهش

صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
مدیرمسئول: محمدتقی سبحانی
سردبیر: محمدعلی مهدوی‌راد
دبیر تحریریه: اسماعیل مهدوی‌راد
کارشناس امور اجرایی: علیرضا حسن‌زاده
سامانه ثبت نام و ارسال مقالات: jap.isca.ac.ir
تلفن: 37742152 025

فصلنامه علمی ـ ترویجی اخلاق

صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم- شعبه اصفهان
مدیرمسئول: محمد قطبی جشوقانی
سردبیر: حبيب‌رضا ارزانی
جانشین سردبیر: اصغر هادی
دبیر تحریریه و کارشناس امور اجرایی: محمد بهارلو
سامانه ثبت نام و ارسال مقالات: http://akhlagh.morsalat.ir
تلفن : 32344413 031

فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش‌های قرآنی

صاحب امتياز: دفترتبليغات اسلامی حوزه علميه قم ـ شعبه خراسان رضوی
مديرمسئول: سيدعباس صالحی سردبير: احمد آقايی‌زاده ترابی
دبیر تحریریه: سیدموسی صدر
کارشناس امور اجرایی: سیدحجت جعفری
سامانه ثبت نام و ارسال مقالات: http://jqr.isca.ac.ir
تلفن: 32218105 - 051

دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی پژوهش‌های عقلی نوین

صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم؛ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
مدیرمسئول: سیدعباس صالحی
سردبیر: جهانگیر مسعودی دبیرتحریریه: جهانگیر مسعودی
کارشناس امور اجرایی: اویس استادی
سامانه ثبت نام و ارسال مقالات:   Novin.isca.ac.ir
تلفن: 32233805 051

دوفصلنامه سیره‌پژوهی اهل‌بیت:

صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ـ شعبه خراسان رضوی
مدیرمسئول: سیدعلیرضا واسعی
سردبیر: سیدعلیرضا واسعی
دبیرتحریریه و کارشناس امور اجرایی: سپیده سیدی نوقابی
سامانه ثبت نام و ارسال مقالات: sirepajouhi.isca.ac.ir
تلفن: 32233805 051

فصلنامۀ مطالعات ادبی متون اسلامی

صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم؛ شعبه خراسان رضوی
مدیرمسئول: سیدعلیرضا واسعی
سردبیر: سیدحسین سیدی
دبیرتحریریه: هوشنگ استادی
کارشناس امور اجرایی: هوشنگ استادی
سامانه ثبت نام و ارسال مقالات: jrla.isca.ac.ir
تلفن: 32218103 051

دوفصلنامه الکترونیکی مدیریت دانش اسلامی

صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
مدیرمسئول: محمد هادی یعقوب‌نژاد
سردبیر: حسین حسن‌زاده
دبیرتحریریه: مرتضی عبدی چاری
کارشناس امور اجرایی: سیدعبدالعلی میرحسینی
سامانه ثبت نام و ارسال مقالات: http://jikm.isca.ac.ir
تلفن: 31151161 - 025

فصلنامه الکترونیکی مطالعات علوم قرآن

صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
مدیرمسئول: نجف لک‌زایی
سردبیر: محمدصادق یوسفی‌مقدم
دبیرتحریریه: سیدعلی هاشمی
کارشناس امور اجرایی: سیدعبدالعلی میرحسینی
سامانه ثبت نام و ارسال مقالات: http:// jqss.isca.ac.ir
تلفن: 31151114 025

دوفصلنامه الکترونیکی مطالعات سیاسی اسلام

صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
مدیرمسئول: نجف لکزایی
سردبیر: منصور میراحمدی
دبیرتحریریه: محمود فلاح
کارشناس امور اجرایی: علی میرعرب
سامانه ثبت نام و ارسال مقالات: http:// jips.isca.ac.ir
تلفن: 31153816 025

شورای نشریات‌ پژوهشگاه

به‌منظور برنامه‌ریزی دربارۀ مسائل‌ مربوط‌ به‌ نشریات، حفظ‌ یکپارچگی ‌و هماهنگی،‌ شورایی ‌به ‌نام‌ «شورای‌ نشریات‌ پژوهشگاه‌» تعریف شده تا ضمن‌ بررسی‌ فعالیت‌ نشریات، تصمیمات لازم‌ در بهبود کمّی‌ و کیفی‌ نشریات‌ اتخاذ نماید.

اعضای‌ شورای‌ نشریات‌

  1. هیئت رئیسه پژوهشگاه شامل: رئیس پژوهشگاه (رئیس شورا)‌، معاون پژوهشی پژوهشگاه و معاون منابع انسانی و پشتیبانی پژوهشگاه.
  2. مدیران مسئول نشریات پژوهشگاه؛ سردبیران نشریات پژوهشگاه؛ رئیس اداره نشریات پژوهشگاه (دبیر شورا)؛ رئیس اداره فناوری اطلاعات پژوهشگاه و رئیس اداره چاپ و نشر پژوهشگاه؛

ارتباط با ما

  • قم، میدان شهدا، ابتدای خیابان معلم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
  • صندوق پستی : 3688 / 37185 تلفن : 31152812 - 025
  • وب سایت اداره نشریات : http: journals.isca.ac.ir رایانامه: Nashriat@isca.ac.ir

مرکز فروش

  • قم، چهارراه شهدا،  ابتدای خیابان معلم، پژوهشگه علوم و فرهنگ اسلامی، اداره نشر * تلفن: 37116667  025 * فروش اینترنتی : http: pajoohaan.ir
  • شماره حساب سیبای بانک ملی: 0109146061005 * نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی * صندوق پستی: 3688  37185
گزارش عملکرد یکساله اداره نشریات تابستان 1398
تاریخ به روز رسانی 1398/6/24

منبع: تولید محتوای اداره نشریات
فايلها
اداره نشريات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي.pdf 687.074 KB
بروشور مجلات سايت.pdf 453.664 KB
کلمات کليدي
معرفی پژوهشگاه, معرفی اداره نشریات
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 1203
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما