معرفی معاونت پژوهشی معاونت پژوهشی
معاونت پژوهشی پژوهشگاه یکی از دو معاونت پژوهشگاه است و طبق اساسنامه و نظام نامه پژوهشگاه دارای وظائف و اختیاراتی به شرح زیر است: 
1.    پیشنهاد ناظران طرح های پژوهشی؛
2.    رصد موضوعات نیازمند تحقیق با همکاری پژوهشکده ها؛
3.    تنظیم و تدوین برنامه پژوهشی پژوهشگاه که از سوی پژوهشکده ها و مراکز پیشنهاد می گردد؛
4.    بررسی مراحل تدوین برنامه های پیشنهادی و تطبیق آنها با خط مشی های ابلاغی؛
5.    پیگیری و نظارت بر تامین نظرات شورای پژوهش و شورای نشر در زمینه برنامه های پیشنهادی و آثار قبل از نشر؛
6.    بررسی و نظارت پروژه هایی که به پژوهشکده ای خاص مربوط نیست. 

این معاونت چهار زیر مجموعه دارد: 
    اداره کتابخانه ها و اسناد
    اداره همکاری های علمی و پژوهشی
    گروه برنامه ریزی و ارزیابی پژوهشی
    واحد ترجمه

معاونت پژوهشی در حال حاضر، متشکل از معاون، مسئول دفتر و کارشناس پیگیری و کارشناس مسئول ترجمه می‌باشد.
1.    معاون پژوهشی؛
2.    مسئول دفتر؛
3.    کارشناس پیگیری؛
4.    کارشناس مسئول ترجمه.

1. معاون پژوهشی: حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدهادی یعقوب‌نژاد
 1.1.    آگاهی از اهداف، خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های پژوهشی دفتر و اتخاذ سیاست‌های اجرایی هماهنگ با آن؛
1.2.    اطلاع از قوانین و مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های پژوهشی؛
1.3.    بررسی و ارزیابی فعالیت‌های پژوهشی، شناسایی مسائل و مشکلات موجود و ارائه پیشنهادات اصلاحی؛
1.4.    برنامه‌ریزی و هماهنگی امور به منظور شرکت محققان در همایش‌ها و کنگره‌های علمی و فرهنگی؛
1.5.    تنظیم و تدوین مشخصات برنامه‌های پژوهشی سالانه با همکاری مراکز و گروه‌های پژوهشی؛
1.6.    تعیین نیازهاو اولویت‌های آموزشی محققان و کارشناسان و برنامه‌ریزی جهت تأمین آن‌ها با همکاری معاونت آموزشی؛
1.7.    مطالعه، تدوین و پیشنهاد اهداف، سیاست‌ها و استراتژی‌های پژوهشی؛
1.8.    تهیه و تدوین برنامه‌های جامع و عملیاتی در چارچوب اهداف، اصول و خط‌مشی‌های دفتر؛ 
1.9.    شناسایی نیاز‌ها و خلأها و تعیین اولویت‌های پژوهشی؛ 
1.10.    نظارت بر تولید فرآورده‌های پژوهشی براساس استانداردها و ضوابط پژوهشی و اقدام در جهت اصلاح فرآورده‌های نامطلوب؛
1.11.    مشارکت در تهیه و تنظیم استاندارد‌ها، قوانین، مقررات و ضوابط پژوهشی در قالب آیین‌نامه و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها؛
1.12.    ارائه پیشنهادات لازم به منظور ایجاد گروه‌ها و مراکز پژوهشی در حوزه علوم و فرهنگ اسلامی؛
1.13.    برنامه ریزی به منظور ایجاد هماهنگی میان فعالیت‌های مراکز پژوهشی و شعب دفتر؛
1.14.    بهینه‌سازی و طراحی سیستم‌ها و روش‌ها و انجام اقدامات لازم به منظور استقرار آن‌ها در پژوهشکده‌ها و مراکز پژوهشی؛
1.15.    مطالعه و بررسی به منظور استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت در مراکز پژوهشی جهت ایجاد نظام پژوهشی اثربخش و کارآمد؛
1.16.    انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.

2. مسئول دفتر: علی جهانگیری
2.1.    آگاهی از اهداف، خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های اداری و مالی دفتر؛
2.2.    اطلاع از قوانین و مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی؛
2.3.    ثبت اطلاعات نامه‌های صادره و وارده و ارجاعات در سیستم رایانه شبکه؛
2.4.    مطالعه دقیق نامه‌ها و مکاتبات صادره و حصول اطمینان از رعایت آیین نگارش و اصول مکاتبات اداری؛
2.5.    آماده‌نمودن نامه‌های روزانه جهت رؤیت معاون و تفکیک و توزیع نامه‌ها، گزارش‌ها و سایر مکاتبات و پی‌گیری آن‌ها؛
2.6.    نگهداری و بایگانی پرونده‌ها، نامه‌ها، گزارش‌ها و سایر اسناد و مدارک در محل‌های مخصوص؛ 
2.7.    تنظیم لیست متقاضیان و تعیین ساعت ملاقات با معاون؛
2.8.    تهیه و تنظیم گزارش‌های لازم پیرامون مطالب و وقایع مهم جهت ارائه به معاون؛
2.9.    ابلاغ دستورات مافوق و در صورت لزوم پی‌گیری آن‌ها؛
2.10.    آماده‌کردن سوابق و پرونده‌های مربوط به شوراها، کمیسیون‌ها، جلسات و سمینارها برای اطلاع و مطالعه قبلی معاون؛
2.11.    تنظیم وقت جلسات و کمیسیون‌ها و مطلع‌ساختن مقامات یا افراد شرکت کننده در جلسه؛
2.12.    پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آن‌ها و در صورت لزوم فراهم‌آوردن امکانات انجام درخواست‌های آنان؛
2.13.    تهیه پیش‌نویس برخی از نامه‌ها و گزارش‌ها و جدول‌های مختلف؛ 
2.14.    استفاده از نرم‌افزار‌هار پردازش متن، دریافت و ارسال نامه‌های الکترونیکی و دورنگار؛
2.15.    برقراری ارتباط تلفنی و خارج از مجموعه و پاسخگویی به مراجعات تلفنی؛ 
2.16.    انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.

3. کارشناس پی‌گیری: فیروز گراوند
3.1.    آگاهی از اهداف، خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های اداری و مالی دفتر؛
3.2.    اطلاع از قوانین و مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی؛
3.3.    انجام امور مربوط به دبیر جلسات و یادداشت خلاصه مذاکرات و تنظیم صورت‌جلسه؛
3.4.    پی‌گیری اجرای تصمیمات جلسات و اقدامات محول‌شده به سایر واحدها؛
3.5.    انجام پی‌گیری‌های لازم در مورد اقدامات اداری تا حصول نتیجه؛ 
3.6.    شرکت در کمیسیون‌ها و جلسات مختلف و تنظیم صورت‌جلسه نتایج حاصله و انجام اقدامات لازم؛
3.7.    بررسی و تنظیم آمار و اطلاعات جمع‌آوری‌شده و تهیه گزارشات لازم در مورد آن‌ها؛
3.8.    تهیه نمودارها و جداول مختلف؛
3.9.    انجام مطالعات لازم در زمینه مربوط به پست به منظور حسن انجام وظایف محوله؛
3.10.    تهیه پیش‌نویس‌های لازم از نامه‌ها و مکاتبات اداری؛
3.11.    تهیه گزارشات لازم طبق ارجاع مقام مافوق؛
3.12.    انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.

4. کارشناس مسئول ترجمه: محمدتقی محمدیان
4.1.    آگاهی از اهداف، خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های اداری و مالی دفتر؛
4.2.    اطلاع از قوانین و مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها اداری پژوهشی؛
4.3.    بررسی و ارزیابی آثار و تعیین سطوح ترجمه آن و تعیین مترجم؛
4.4.    پی‌گیری و تنظیم و انعقاد قرارداد با مترجم؛
4.5.    بررسی و ارزیابی آثار ترجمه‌شده و تأیید آن برای چاپ؛
4.6.    نظارت بر فرایند ترجمه و هماهنگی‌های لازم در جهت تسهیل فرایند؛
4.7.    تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه؛
4.8.    تهیه گزارشات مربوطه طبق درخواست مافوق؛
4.9.    انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.

زیر مجموعه‌های معاونت پژوهشی: 
1.    واحد ترجمه 

ترجمه متون پژوهشی  فرآیندی است که از گزینش متن مبدأ با توجه به ویژگیهای مخاطب و ارزیابی متن به عنوان فیلتری برای حذف بخش¬ها یا کلمات نامناسب با فرهنگ مقصد و مخاطب شروع می شود و سپس ترجمه و نظارت بر دقت و صحت و انتقال مفاهیم متن مبدأ به متن مقصد، تا ویراستاری فنی و علمی و مقابله و ... را در بر می گیرد.
به منظور بالا بردن دقت در امر ترجمه و سیاست¬گذاری، برنامه¬ریزی و تصمیم¬گیری در مورد آثار قابل ترجمه، شورایی متشکل از ریاست پژوهشگاه، معاونت پژوهشی پژوهشگاه، رئیس مرکز امور بین¬الملل دفتر تبلیغات اسلامی، مسئول واحد ترجمه پژوهشگاه، و کارشناسان مربوط به اقتضای موضوع جلسه، عهده¬دار تصمیم سازی پیرامون ترجمه کتب پژوهشی پژوهشگاه می¬باشد. واحد ترجمه پژوهشگاه تاکنون به ترجمه ده¬ها اثر پژوهشی اقدام و یا در ترجمه آنها ایفای نقش نموده و برخی از آثار نیز به چاپ رسیده اند.

این واحد در حال حاضر، متشکل از یک کارشناس مسئول ترجمه می‌باشد.
1. کارشناس مسئول ترجمه.


جهت آشنایی کامل با فعالیت‌ها و شرح وظائف واحد ترجمه کلیک نمائید

2.    اداره کتابخانه‌ها و اسناد
از جمله فعالیتهای فرهنگی که می‌توان به عنوان زیرساخت امر آموزش و پژوهش از آن نام برد، ایجاد فرهنگ کتابخوانی برای عموم جامعه و ارائه خدمات و اطلاعرسانی فنی و علمی به پژوهشگران و محققان است. با توجه به رسالت دفتر تبلیغات اسلامی مبنی بر رشد و ارتقای فرهنگ عمومی جامعه و بهرهگیری از ظرفیتهای بالقوه حوزه علمیه قم و عرضه خدمات آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و... به همه اقشار جامعه به خصوص فرهیختگان، تاکنون کتابخانههای متعددی در رشتههای مختلف و بر اساس نیاز پژوهشگران شکل گرفته است که عبارت‌اند از:

کتابخانه های عمومی
منابع علمی کتابخانه عمومی و امانی که از سال 1345 به تدریج گردآوری شده است، هم‌اکنون در قالب چندین کتابخانه به بزرگترین مجموعه کتابخانه‌های دینی کشور تبدیل گردیده است، که عبارتند از:
1. کتابخانه عمومی و امانی ، دارای 51.000 عنوان در 87.000 جلد.
2. کتابخانه حوزویان، دارای 2.800 عنوان در 7.800 جلد.
3. کتابخانه اهل قلم، دارای 14.000 عنوان در 36.000 جلد. 
4. کتابخانه خطّی، دارای 1.035 نسخه خطّی و تعداد زیادی نسخه سنگی است.
5. خانه مطبوعات، دارای1200 عنوان نشریه راکد و جاری، 92 عنوان روزنامه راکد و 38 روزنامه جاری.

کتابخانه تخصصی
   کتابخانه های تخصصی پژوهشگاه، منابع فراوانی را در 4 موضوع اصلی به نامهای «کتابخانه تخصصی فلسفه و کلام»، «کتابخانه تخصصی فقه و حقوق»، «کتابخانه تخصصی علومسیاسی» و «کتابخانه تخصصی تاریخ و سیره اهل بیت علیهم السلام»؛ مهدویت و 7 موضوع فرعی با نامهای مرجع و کلیات، اخلاق و تربیت، اقتصاد، جامعه‌شناسی، غرب‌شناسی، ادبیات و هنر و برخی موضوعات مرتبط، در خود جای داده است.
فضای فعلی کتابخانه به مساحت 540 متر است که 240 متر آن مربوط به مخزن کتابخانه و 300 متر آن مربوط به سالن مطالعه و نیز قرارگرفتن منابع کلیات و مرجع است. منابع موجود این کتابخانه 55.000 عنوان بوده که مشتمل بر 90.000 جلد کتاب به زبان عربی و فارسی میباشد. و منابع لاتین آن 5.200 عنوان در 8.000 جلد است. 
کتابخانه تخصصی دارای دو بخش "سالن مطالعه" ویژه اعضای هیأت علمی و سایر پژوهشگران درون¬سازمانی و "مخزن امانات" است. 

کتابخانه فرهنگ و معارف قرآن 
  کتابخانه تخصصی مرکز فرهنگ و معارف قرآن که از بزرگ‌ترین کتابخانههای تخصصی دفتر و غنیترین کتابخانههای قرآنی کشور به حساب میآید، دارای بیش از 20.000 عنوان مشتمل بر بیش از 44.800 جلد کتاب، بیش از 60 ترجمه قرآن به زبانهای مختلف میباشد. حدود یک چهارم کتب را منابع فارسی و الباقی آن را منابع عربی تشکیل میدهد. 690 عنوان مشتمل بر بیش از 770 جلد پایاننامه قرآنی نیز در این کتابخانه وجود دارد.
  فضای کتابخانه در مجموع 240 متر میباشد که به صورت قفسه باز اداره می¬شود. کتابخانه تخصصی علوم و معارف قرآن ضمن ارائه خدمات به پژوهشگران درون¬سازمانی، پذیرای پژوهشگرانی از سراسر کشور است که پایان¬نامه قرآنی دارند.

خانه مطبوعات
   هدف از تأسیس خانه مطبوعات که از سال 1366 فعال گردیده است، در اختیار گذاشتن نشریات پژوهشی و عمومی در زمینه علوم انسانی و اسلامی، و نیز روزنامهها و هفتهنامههای جاری کشور میباشد.
   این بخش از کتابخانههای عمومی دفتر تبلیغات اسلامی با مساحت بالغ بر 400 متر، روزانه پذیرای بیش از 200 نفر از مخاطبان گوناگون میباشد. در این بخش 1200 عنوان نشریه راکد و جاری وجود دارد که از این رقم 92 عنوان روزنامه به صورت راکد و آرشیو و 38 روزنامه آن به صورت جاری میباشد. از این تعداد 80% فارسی و 15% عربی و 5% لاتین میباشد.

اطلاع رسانی و نرم افزار کتابخانه
    سیستم اطلاع‌رسانی کتابخانه، «نرمافزار سیمرغ» نسخه 5 تحت (WEB) است که با 9 کاربر (USER) از طریق اتصال به سرور (SERVER) مرکزی، خدمات کتابداری به مراجعین ارایه می‌گردد. 
    تا کنون بیش از 175هزار عنوان کتاب؛ بر اساس رده بندی کنگره (LC) فهرست نویسی و اطلاعات کتاب-شناختی آن از طریق  نرم افزار و شبکه داخلی و پایگاه های اینترنتی (lib.isca.ac.ir) و (www.lib.ir) قابل جستجو و دریافت است.

اداره کتابخانه‌ها و اسناد در حال حاضر متشکل از رئیس، متصدی امور دفتری، مسئول کتابخانه عمومی و امانی، مسئول کتابخانه‌های تخصصی و 19 کارشناس می‌باشد.
1.    رئیس اداره؛
2.    متصدی امور دفتری؛
3.    کارشناس مطبوعات؛
4.    کارشناس تأمین و ثبت؛
5.    کارشناس فهرست‌نویسی( 2 کارشناس)؛
6.    مسئول کتابخانه عمومی و امانی؛
7.    کارشناس کتابداری( 8 کارشناس)؛
8.    مسئول کتابخانه‌های تخصصی؛
9.    کارشناس کتابداری( 6 کارشناس)؛
10.    کارشناس شناسایی منابع لاتین

جهت آشنایی کامل با فعالیت ها و شرح وظائف اداره کتابخانه‌ها و اسناد کلیک نمائید

3.    اداره همکاری های علمی و پژوهشی
     رویکرد جدی و مؤثر به مقوله تعیین‌کنندۀ همکاری‌های پژوهشی و ایجاد وحدت رویه در انجام این رسالت مهم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی را بر آن داشت به تشکیل مرکز همکاری‌های علمی و پژوهشی همت گمارد. این اداره می‌کوشد تا با تولید، گسترش و ارتقای خدمات کیفی پژوهشی در حوزه تحقیقات علوم اسلامی، زمینه‌های لازم برای بسط مطالعات علمی را در این عرصه فراهم آورد. برگزاری نشست‌های علمی و کرسی¬های نظریه¬پردازی، برنامه‌ریزی جهت ارتباطات عملی و بین‌المللی، و مدیریت حضور در نمایشگاه‌های داخل و خارج از کشور، عرصه‌های اصلی فعالیت‌های این اداره است. 

اهم اهداف و سیاستها
1.    ایجاد نشاط علمی با معطوف‌سازی نخبگان و مجامع علمی به ایده‌ها و نظریات نو، ناظر به نیازهای جامعه و نظام اسلامی؛
2.    توسعه و ترویج فرهنگ تولید علم و نقد و نظریه‌پردازی؛
3.    ایجاد زیرساخت‌های نوآوری، خلاقیت و تولید علم.
این اداره، علاوه بر همکاری با سایر پژوهشکده¬ها و مراکز پژوهشی در برگزاری نشست¬ها و همایش¬های پژوهشی، به صورت مستقل نیز به برگزاری برخی نشست¬ها و کرسی¬های نظریه¬پردازی به شرح زیر مبادرت کرده است:
کرسی‌های نظریه‌پردازی و نقد اندیشه(8 جلسه)
کرسی‌های آزاد‌اندیشی (17 جلسه)
کرسی های مناظره‌های علمی(3 جلسه)
کارگاه های علمی تخصصی(12جلسه)
نشست‌های علمی(161جلسه)

این اداره در حال حاضر متشکل از رئیس اداره، متصدی امور دفتری، مسئول همایش‌، دو کمک کارشناس و دو کارشناس می‌باشد.
1.    رئیس اداره؛
2.    متصدی امور دفتری؛
3.    مسئول همایش؛
4.    کارشناس امور بین‌الملل؛
5.    کارشناس جنبش نرم‌افزاری؛
6.    کمک کارشناس ارتباطات پژوهشی و همکاری‌های علمی؛
7.    کمک کارشناس اطلاع‌رسانی و تبلیغات.

جهت آشنایی کامل با فعالیت‌ها و شرح وظائف اداره همکاری‌های علمی و پژوهشی کلیک نمائید

4.    گروه برنامه ریزی و ارزیابی پژوهشی
گروه برنامه ریزی و ارزیابی پژوهشی به منظور اثربخشی و کارآمدی پژوهش‌های پژوهشگاه در جهت پاسخ به مسائل و نیازهای جامعه، امور مربوط به برنامه‌ریزی و ارزیابی فعالیت‌های پژوهشی را به عنوان ابزاری مهم مد نظر قرار می‌دهد. از این‌روی شناسایی آیین‌نامه‌های پژوهشی مورد نیاز و آسیب‌شناسی آیین‌نامه‌های موجود؛ بررسی و ارزیابی فعالیت‌ها و فرآورده‌های پژوهشی و نظارت بر روند تولید آنها؛ بررسی و ارزیابی وضعیت کمی و کیفی فعالیت‌های اعضای هیأت علمی و محققان رسمی؛ بررسی و کنترل فعالیت‌های پژوهشی از حین انعقاد قرارداد تا زمان انتشارآثار؛ بررسی و نظارت برفعالیت‌های اعضای هیات علمی در ابعاد پژوهشی؛ تهیه و تنظیم گزارش های دوره ای از عملکرد پژوهشکده‌ها، مراکز و شعب دفتر و تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری و ارائه پیشنهادهای اصلاحی براساس نتایج ارزیابی‌های به عمل آمده به مقام مافوق؛ مطالعه، بررسی و پیشنهاد نظام ارزیابی پژوهشی پژوهشگاه و نظارت بر اجرای یکسان شاخص‌های ارزیابی در بخش‌های مختلف پژوهشی از اهم فعالیت های این گروه می‌باشد. 
این گروه در حال حاضر متشکل از مدیر و چهار کارشناس می‌باشد. 
1. مدیر گروه
2. کارشناس ارزیابی آثار پژوهشی(کارشناس ارزیابی 1 )
3. کارشناس ترفیع پایه، ارتقای رتبه، جذب و احتساب سنوات(کارشناس ارزیابی 2)
4. کارشناس کنترل قراردادها، دستور پرداخت‌ها و طرح‌های پژوهشی(کارشناس برنامه‌ریزی 1)
5. کارشناس کنترل عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی و محققان رسمی(کارشناس برنامه‌ریزی 2)

جهت آشنایی کامل با فعالیت‌ها و شرح وظایف گروه برنامه ریزی و ارزیابی پژوهشی کلیک نمائید
 
امتیاز دهی
 
 

Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما