نسخه آزمایشی
پژوهشکده فقه و حقوق
 معرفی پژوهشكده فقه و حقوق

مقدمه
پژوهشكده فقه و حقوق در سال1374 تشكيل گرديد و حوزه پژوهشى آن به معارف فقهى و حقوقى اسلام و علوم وابسته به آن اختصاص دارد.
آثار این پژوهشکده بسیار متنوع بوده و منحصر به حوزه خاصی از فقه و حقوق نمی‌شود اما با توجه به ملاک‌هایی همچون نیاز جامعه، عدم وجود پژوهش در موضوع خاص و... اولویت‌های پژوهشی را تعریف و تصویب می‌نماید که مشخصه‌ی اصلی تمام این مطالعات عنصر «نوآوری» می‌باشد.
یکی از مهمترین نوآوری‌های این پژوهشکده تلاش در تبیین و توضیح فلسفه فقه و نهادینه کردن آن در پژوهش‌های معطوف به دانش فقه است. پژوهشکده در طول حیات علمی خود با بهره گیری از میراث فقهی شیعی و به کارگیری فضلاء و عالمان حوزوی تلاش داشته تا ضمن بازخوانی آن میراث معطوف به تحولات جدید بر کارآمدی هرچه بیشتر فقه شیعی تاکید نماید.
اهداف
 مهمترین اهداف اين پژوهشكده عبارت‏اند از:

    تبیین و تنقیح مبانی و چارچوب های نظری دانش فقه به منظور توامندسازی و توسعه آن به عرصه های گوناگون فردی واجتماعی.
    تبیین و ترسیم نظام حقوقی اسلام و نشان دادن برتری آن نسبت به سایر نظام های حقوقی.
    ارائه الگوهای کارآمد فقهی در جهت پاسخ گویی به نیازها و پرسش های اساسی انسان و جامعه معاصر.
    ارائه تحلیل های خردپسند از آموزه های فقهی و حقوقی.
    تبیین مبانی و مسائل فقهی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی و پاسخ گویی به نیازهای آن.
    شناسایی خلأها، نیازها، آسیب هاو مشکلات فقهی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی.
    آسیب شناسی فقهی – حقوقی نهادهای تقنینی، قضایی و اجرایی نظام جمهوری اسلامی.
    تنقیح و تبیین مبانی، منابع، قلمرو، اهداف، تاریخ و روش های استنباط فقه و حقوق اسلامی.
    شناسایی چالش ها و پرسش هایی که در زمینه های یاد شده رویاروی فقه و حقوق اسلامی قرار گرفته است و تلاش در جهت پاسخ گویی عالمانه به آنها.
    انتقال نیازهای عرصه استنباط به دانش اصول و تبدیل آنها به موضوعاتی در قالب و صبغه اصولی
    سوق دادن مهارت های موشکافانه اصولی از مباحث صرفاً علمی به مباحث کاربردی
    توسعه کمی و کیفی دانش اصول در چارچوب ماهیت و نقش ابزاری آن و یا هدف پاسخگویی به نیازهای استنباط مسائل نوپیدا
    جلوگیری از تبدیل شدن دانش اصول به دانشی غیرناظر و غیرمفید نسبت به استنباط.
    بسترسازی لازم علمی جهت رواج یافتن نظریه پردازی در اصول و فقه
    بارورسازی ظرفیت های دانش قواعد فقهی در چارچوب تقویت مباحث تطبیقی فقه و حقوق.

 
در جهت تحقق اهداف ياد شده، اين پژوهشكده وظايف زير را عهده‏دار است:

    مطالعه، تحقيق و اجراى طرح‏هاى پژوهشى در زمينه‌های:

الف. تاريخ، فلسفه و مبانى فقه و حقوق اسلامى؛
ب. موضوعات جديد فقهى و فقهى - حقوقى به ويژه در موضوعات مورد نياز نظام جمهورى اسلامى؛
ج. موضوعات كهن فقهى كه به دلايلى نيازمند بازنگرى‏اند، به‏ويژه در موضوعات مورد نياز نظام جمهورى اسلامى؛
د. علوم وابسته به فقه از قبيل اصول، رجال، حديث و...
ه. قواعد فقهى متناسب با توسعه دانش فقه؛
و. نظام حقوقى اسلام و تطبيق و مقايسه آن با ساير نظام‏هاى حقوقى
ز. الگوها و نظريه‏هاى كارآمد فقهى و حقوقى؛

    شناسايى شبهات مربوط به فلسفه احكام و ارائه تحليل‏هاى عقلانى جهت اقناع اذهان مخاطبان؛

    شناسايى خلأها، نيازها، آسیب‌ها و مشكلات فقهى و حقوقى نظام جمهورى اسلامى؛
    آسيب‏شناسى فقهى - حقوقى نهادهاى تقنينى، قضايى و اجرايى نظام جمهورى اسلامى؛
    ايجاد گروه‏هاى تخصصى جهت اجراى برنامه‏ها و فعاليت‏هاى پژوهشى؛
    تهيه مجموعه‏هاى اطلاع‏رسانى (مأخذشناسى، قاموس، معجم و...)
    فراهم آوردن زمينه رشد و توسعه دانش و توانايى پژوهشگران پژوهشکده از طريق تشكيل و كارگاه‏هاى آموزشى، برگزارى نشست‏ها و گفت‏وگوهاى علمى، ايجاد فرصت‏هاى مطالعاتى و...
    شناسايى، جذب و به كارگيرى پژوهشگران و صاحب‏نظران توانمند و حمايت از فقه‏پژوهان حوزه علميه جهت زمينه‏سازى رشد و اعتلاى آنان؛
    اطلاع‏رسانى به حوزه‏هاى علميه در زمينه پرسش‏ها و چالش‏هاى نوپيداى جامعه و نظام اسلامى در عرصه فقه و حقوق اسلامى؛
    ارتباط و همكارى با سازمان‏ها، نهادها، مؤسسات و مراكز علمى، پژوهشى و اجرايى به منظور پيش‏برد اهداف پژوهشكده؛
    برقرارى ارتباط فعال و سازنده با ديگر پژوهشكده‏ها و واحدهاى زيرمجموعه پژوهشگاه با هدف اجراى طرح‏هاى مشترك و جلوگيرى از انجام كارهاى موازى و تكرارى.

 
 

 
گروه های پژوهشی
گروه فلسفه فقه و حقوق اسلامی
اين گروه عهده‏دار تحقيق و مطالعه فقه و حقوق با نگاه بيرونى است و به پرسش‏هايى كه در زمينه روش، مبانى، منابع، اهداف و... علم فقه و حقوق اسلامى مطرح مى‏شود، پاسخ مى‏دهد.
 
قلمرو پژوهشى
الف) مطالعه و تحقيق در زمينه كليه مسائل چالش‏برانگيز در سطح جامعه كه جنبه فلسفه فقهى دارند، به ويژه مسائل زيربنايى در زمينه حكومت دينى در قلمرو گروه فلسفه فقه و حقوق اسلامى قرار دارد.
ب)تبيين، ردّ و اثبات آن دسته از مسائل علوم مرتبط با فقه (كلام، حقوق، اخلاق و...) كه از منظر تأثيرگذارى آن علوم در فقه نيازمند بررسى است، در قلمرو اين گروه قرار دارد.
ج)با توجّه به ضرورت بحث از فلسفه برخى احكام از يك سو و عدم وجود گروه پژوهشى مستقل در پژوهشكده، در شرايط كنونى، مسائل مربوط به فلسفه احكام، به صورت موقت در قلمرو اين گروه قرار دارد.
د)تحقيق و پژوهش درباره فلسفه علم به صورت مستقل در قلمرو اين گروه قرار ندارد ولى مطالعه، مشاوره، برگزارى نشست علمى به منظور كسب آگاهى كلان از محورهاى اصلى آن و انطباق آن بر فقه و حقوق اسلامى در قلمرو اين گروه قرار مى‏گيرد.
گروه دانش های وابسته به فقه (اصول فقه،قواعد فقه، رجال و حدیث)
اين گروه عهده‏دار مطالعه و پژوهش در زمينه دانش‏هايى هم‏چون اصول، قواعد فقهى، رجال و حديث است.
 
         قلمرو پژوهشى
الف) بررسى آن دسته از قواعد كه به رغم برخوردارى از نقش تعيين كننده در استنباط، حجم اندكى را در بحث‏هاى اصولى به خود اختصاص داده‏اند، مانند سيره، تناسب حكم و موضوع، مباحثى كه رابطه كتاب و سنت را تنظيم مى‏كند و... در قلمرو پژوهشى اين گروه قرار مى‏گيرد؛
ب) بررسى آن دسته از قواعدى كه در عرصه استنباط مورد بهره‏بردارى قرار گرفته‏اند ولى تا به حال در اصول به بحث گذاشته نشده‏اند، مانند ارتكازات متشرعى و عقلايى و ميزان و مقدار دلالت فعل معصوم و... در قلمرو اين گروه قرار دارد؛
ج)  آن دسته از مباحث دانش هرمنوتيك و فلسفه زبان تحليلى كه مى‏تواند بر دانش اصول تأثير داشته باشد در قلمرو پژوهشى اين گروه قرار مى‏گيرد.
د)   آن گروه از موضوعات اصولى، رجالى و حديثى كه تبيين آن‏ها در پيش‏برد اهداف پژوهشكده در زمينه فقه و حقوق اسلامى مؤثر است در قلمرو اين گروه قرار مى‏گيرد.
گروه مسائل فقهی و حقوقی
اين گروه عهده‏دار بررسى موضوعات خاص فقهى و حقوقى است كه در سطح كلان در جامعه و نظام اسلامى ايران مطرح و چالش برانگيز باشد.
         قلمرو پژوهشى
الف) مسائل مطرح در تمامی حوزه‏هاى حقوق اعم از حقوق عمومى، خصوصى، جزایی، داخلى و بين‏الملل كه در چارچوب اهداف پژوهشكده بوده و به مباحث خاص فقهى (در مقابل مباحث فلسفه فقهى) ارتباط داشته باشد، داخل در قلمرو اين گروه است.
ب) بخشى از مباحث حقوق اساسى كه مربوط به علوم سياسى است و مستقيماً با استنباط احكام يا نظريه‏هاى فقهى ارتباط ندارد از قلمرو اين گروه خارج است.
جنبه‏هاى كلى و فلسفى مباحث حقوق بشر از قلمرو اين گروه خارج است ولى مصاديق خاص مباحث حقوق بشرى، مانند احكام مرتد، جنبه‏هاى فقهى مباحث آزادى، روابط مردم و حكومت و... در قلمرو گروه ياد شده قرار دارد.
 


1 . ساختار پژوهشکده
1 . 1 .  مدیریت پژوهشکده
مدیر: سیف الله صرامی
              كارشناس مسئول امور پژوهشى و اجرایی : رسول نادری
کارشناس امور پژوهشی: حسن غفاری
            مسؤول دفتر: احمد محمدی‌فرد
1 . 2 . شوراى پژوهشى:
اعضای حقوقی: رئیس پژوهشکده، مدیران گروه‌های پژوهشی و کارشناس مسئول امور پژوهشی
اعضای حقیقی: حجج اسلام والمسلمین احمد مبلغی، ابوالقاسم علیدوست، محمد محمدی قائینی، کاظم قاضی زاده، عادل ساریخانی
1 . 3 . گروه‌ها :
گروه مسائل فقهى و حقوقى:
مدیر:  محمدصالحی مازندرانی
کارشناس گروه: محمد گودرزی
اعضای هیئت علمی: سید ضیاء مرتضوی، اسماعیل آقابابایی، مهدی فیروزی، سیف الله صرامی، محمد صالحی مازندرانی (همکار علمی)
گروه فلسفه فقه و حقوق:
مدیر: حسنعلی علی‌اکبریان
کارشناس گروه: غفارشاوه‌ ئی
اعضای هیئت علمی:  سعید ضیائی‌فر، حسنعلی علی‌اکبریان، سیدمحمدرضی آصف آگاه(اشکوری)
محقق رسمی: رسول نادری
گروه دانش هاى وابسته به فقه:
مدیر: محمدعلی خادمی کوشا
کارشناس گروه: غفار شاوه ‌ئی
اعضای هیئت علمی : رضا اسفندیاری(اسلامی)، محمدعلی خادمی کوشا، علیرضا فرحناک
2.  کتب منتشر شده : 
ردیف عنوان اثر پدیدآورنده گان وضعیت سال نشر گروه ناشر
1 سیستم‏های حقوقی کشورهای اسلامی ج1 ترجمه: محمدرضا ظفری - فخرالدین‏اصغری پروژه ای 1374 گروه مسائل فقهی و حقوقی مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی
2 بلوغ دختران (رساله‏های فقهی) مهدی مهریزی پروژه ای 1376 گروه مسائل فقهی و حقوقی بوستان کتاب قم
3 بررسی تطبیقی مفهوم و آثار اضطرار در حقوق‏ مدنی ابراهیم‏عبدی پور پروژه ای 1376 گروه مسائل فقهی و حقوقی مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی
4 تحولات حقوقی جهان اسلام ترجمه: جمعی از محققان پروژه ای 1376 گروه مسائل فقهی و حقوقی مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی
5 مأخذشناسی نظام تعلیم و تربیت روحانیت محمد نوری پروژه ای 1376 گروه فلسفه فقه و حقوق اسلامی بوستان کتاب قم
6 اسلام و دفاع اجتماعی سید محمدعلی ابهری پروژه ای 1377 گروه مسائل فقهی و حقوقی مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی
7 حسبه یک نهاد حکومتی ‏سیف‏اللّه صرامی هیأت علمی 1377 گروه مسائل فقهی و حقوقی مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی
8 مطالعه تطبیقی غرر در معامله ‏محمدتقی رفیعی پروژه ای 1378 گروه مسائل فقهی و حقوقی مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی
9 طهارت و نجاست اهل کتاب ومشرکان در فقه اسلامی ‏محمدحسن زمانی پروژه ای 1378 گروه مسائل فقهی و حقوقی بوستان کتاب قم
10 بررسی تطبیقی مجازات اعدام ‏محمد ابراهیم شمس ناتری پروژه ای 1378 گروه مسائل فقهی و حقوقی مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی
11 حقوق قراردادهای بین‏المللی در اسلام‏ عباسعلی عظیمی شوشتری پروژه ای 1378 گروه مسائل فقهی و حقوقی مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی
12 شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران‏ و نظام های حقوقی معاصر حسین قشقائی پروژه ای 1378 گروه مسائل فقهی و حقوقی مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی
13 جاسوسی و خیانت به کشور عادل ساریخانی پروژه ای 1378 گروه مسائل فقهی و حقوقی بوستان کتاب قم
14 مأخذ شناسی مسائل مستحدثه پزشکی ‏محمدهادی طلعتی پروژه ای 1378 گروه مسائل فقهی و حقوقی مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی
15 مأخذ شناسی بیمه ‏محمدهادی طلعتی پروژه ای 1378 گروه مسائل فقهی و حقوقی مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی
16 مأخذشناسی حقوق جزا و جرم‏شناسی موسی رسائی ساروی پروژه ای 1378 گروه مسائل فقهی و حقوقی مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی
17 مجهول بودن مورد معامله سیدحسن وحدتی شبیری پروژه ای 1379 گروه مسائل فقهی و حقوقی مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی
18 روش تفسیر قوانین کیفری جلال‏الدین قیاسی پروژه ای 1379 گروه مسائل فقهی و حقوقی مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی
19 جهود الشیخ المفید الفقهیة و مصادر استنباطه محمد حسین نصار پروژه ای 1379 گروه فلسفه فقه و حقوق اسلامی مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی
20 مرگ مغزی و پیوند اعضا (از دیدگاه فقه و حقوق) حسین حبیبی پروژه ای 1380 گروه مسائل فقهی و حقوقی  
بوستان کتاب قم
21 شرط ضمنی؛ پژوهشی تطبیقی در فقه، قانون مدنی ایران و حقوق خارجی حسین سیمائی صراف پروژه ای 1380 گروه مسائل فقهی و حقوقی بوستان کتاب قم
22 سوءعرضه در حقوق انگلیس و تدلیس در حقوق اسلام دکتر مهدعلی بهروم -         مترجمان: دکتر ترجمه: جلیل قنواتی و دکتر ابراهیم عبدیپور پروژه ای 1380 گروه مسائل فقهی و حقوقی بوستان کتاب قم
23 رابطه فقه و حقوق مصطفی میراحمدی زاده پروژه ای 1380 گروه فلسفه فقه و حقوق اسلامی مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی
24 فقه‏پژوهی قرآنی سید محمدعلی حسینی ایازی پروژه ای 1380 گروه فلسفه فقه و حقوق اسلامی بوستان کتاب قم
25 گفتگوهای فلسفه فقه(چاپ‌دوم) جمعی از محققان پروژه ای 1380
(چاپ‌اول1376)
گروه فلسفه فقه و حقوق اسلامی بوستان کتاب قم
26 اذن و آثار حقوقی آن(چاپ‌دوم)‏ علیرضا فصیحی‌زاده پروژه ای 1380
(چاپ‌اول1377)
گروه مسائل فقهی و حقوقی بوستان کتاب قم
27 آشنایی با حقوق جزا و جرم‏شناسی (ویرایش جدید) ‏اسماعیل رحیمی نژاد پروژه ای 1380
(چاپ‌اول1378)
گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
28 المنهج الرجالی والعمل الرائد فی الموسوعة الرجالیة لسید الطائفة آیة الله العظمی البروجردی(چاپ‌دوم) سید محمدرضا حسینی جلالی پروژه ای 1380
(چاپ‌اول1378)
گروه دانشهای وابسته به فقه بوستان کتاب قم
29 فلسفه قصاص از دیدگاه اسلام قدرت‏الله خسروشاهی پروژه ای 1380 گروه فلسفه فقه و حقوق اسلامی بوستان کتاب قم
30 مأخذشناسی تاریخ و فلسفه فقه و حقوق سید مسعود نوری و سید عبدالمطلب احمدزاده پروژه ای 1380 گروه فلسفه فقه و حقوق اسلامی بوستان کتاب قم
31 جعاله در بانک داری اسلامی ‏رسول مظاهری پروژه ای 1381 گروه مسائل فقهی و حقوقی بوستان کتاب قم
32 زندگی و اندیشه‏های ابن ادریس علی همت بناری پروژه ای 1381 گروه فلسفه فقه و حقوق اسلامی بوستان کتاب قم
33 فهرست مقالات فقهی ‏رسول طلائیان پروژه ای 1381 گروه مسائل فقهی و حقوقی بوستان کتاب قم
34 مبانی مسئولیت کیفری در حقوق اسلام و فرانسه علی اشرف دلفانی پروژه ای 1382 گروه مسائل فقهی و حقوقی بوستان کتاب قم
35 وکالت در حقوق تجارت و تطبیق آن با فقه‏ سعید خردمندی پروژه ای 1382 گروه مسائل فقهی و حقوقی بوستان کتاب قم
36 بررسی تطبیقی ماهیت حکم ظاهری (با تکیه بر‌آرای شهید صدر) ‏رضا اسفندیاری (اسلامی) هیأت علمی 1382 گروه دانشهای وابسته به فقه بوستان کتاب قم
37 جایگاه مبانی کلامی در اجتهاد سعید ضیائی فر هیأت علمی 1382 گروه فلسفه فقه و حقوق اسلامی بوستان کتاب قم
38 مطالعه تطبیقی ایجاب و قبول دکتر جلیل قنواتی پروژه ای 1383 گروه مسائل فقهی و حقوقی بوستان کتاب قم
39 رشد جمعیت، تنظیم خانواده و سقط جنین (آرا و مبانی فقهی-حقوقی) ‏محمدهادی طلعتی پروژه ای 1383 گروه مسائل فقهی و حقوقی بوستان کتاب قم
40 مدارای بین مذاهب ‏سید صادق سیدحسینی پروژه ای 1383 گروه مسائل فقهی و حقوقی بوستان کتاب قم
41 ازدواج با غیر مسلمانان ‏محمدرضا جباران پروژه ای 1383 گروه مسائل فقهی و حقوقی بوستان کتاب قم
42 بررسی فقهی و حقوقی مرور زمان ‏احمد دیلمی پروژه ای 1384 گروه مسائل فقهی و حقوقی بوستان کتاب قم
43 موسوعة الاجماع فی فقه الامامیه(ج1) ‏احمد مبلغی هیأت علمی 1384 گروه دانشهای وابسته به فقه بوستان کتاب قم
44 پیش‏فرض‏های فلسفی در علم اصول‏ سید محمد انتظام پروژه ای 1384 گروه دانشهای وابسته به فقه بوستان کتاب قم
45 رسائل فی ولایة الفقیه ‏محمد کاظم رحمان ستایش و مهدی مهریزی پروژه ای 1384 گروه مسائل فقهی و حقوقی بوستان کتاب قم
46 تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا(چاپ‌دوم) جمعی از نویسندگان پروژه ای 1385
(چاپ‌اول1385)
گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
47 اندیشه سیاسی در گفتمان علوی(چاپ‌دوم) پژوهشکده فقه مشترک با پژوهشکده اندیشه سیاسی پروژه ای 1385
(چاپ‌اول1384)
گروه مسائل فقهی و حقوقی بوستان کتاب قم
48 حقوق مالی زوجه (اجرت المثل، نحله و تعدیل مهریه) فرج اللّه هدایت نیا گنجی پروژه ای 1385 گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
49 مبانی مسئولیت مدنی قراردادی (مطالعه تطبیقی در حقوق و فقه) سید حسن وحدتی شبیری پروژه ای 1385 گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
50 فقه‏وقانونگذاری (مجموعه گفت و گو) به کوشش: ابراهیم شفیعی سروستانی هیأت علمی 1385 گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
51 حق، حکم و تکلیف (مجموعه گفت و گو) به کوشش: سیف اللّه صرامی هیأت علمی 1385 گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
52 پژوهشی فقهی در خبر و نهاد خبرگزاری جواد فخار طوسی پروژه ای 1385 گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
53 پیش درآمدی برمکتب‏شناسی فقهی (مجموعه گفت و گو) به کوشش: سعید ضیائی فر هیأت علمی 1385 گروه فلسفه فقه و حقوق اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
54 باروری‌های پزشکی از دیدگاه فقه و حقوق‏(چاپ‌دوم) محمدرضا رضانیا معلم پروژه ای 1386
(چاپ‌اول1383)
گروه مسائل فقهی و حقوقی بوستان کتاب قم
55 قاعده عدالت در فقه امامیه (مجموعه گفت و گو) به کوشش: حسنعلی علی اکبریان هیأت علمی 1386 گروه دانشهای وابسته به فقه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
56 مبانی سیاست جنایی حکومت اسلامی(چاپ‌دوم) جلال الدین قیاسی پروژه ای 1386
(چاپ‌اول1385)
گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
57 معیارهای بازشناسی احکام ثابت و متغیّر در روایات (معیارهای ثبات)‌- جلد اول حسنعلی علی اکبریان هیأت علمی 1386 گروه فلسفه فقه و حقوق اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
58 جایگاه عقل در استنباط احکام(چاپ‌دوم) سعید قماشی پروژه ای 1386
(چاپ‌اول1384)
گروه فلسفه فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
59 نظریه حق‏الطاعه ‏رضا اسلامی هیأت علمی 1386
(چاپ‌اول1385)
گروه دانشهای وابسته به فقه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
60 شورا در فتوا(چاپ‌دوم) حمید شهریاری پروژه ای 1386
(چاپ‌اول1385)
گروه دانشهای وابسته به فقه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
61 پیوند اعضاء از بیماران فوت شده و مرگ مغزی (بررسی فقهی-حقوقی)(چاپ‌دوم) اسماعیل آقابابایی هیأت علمی 1386
(چاپ‌اول1385)
گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
62 معیارهای بازشناسی احکام ثابت و متغیّر در روایات (معیارهای تغییر)‌- جلد دوم حسنعلی علی اکبریان هیأت علمی 1386 گروه فلسفه فقه و حقوق اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
63 حجاب مسئولیت‏ها و اختیارات دولت اسلامی‌- جلد اول(مقالات فقهی و حقوقی) به کوشش: ابراهیم شفیعی سروستانی هیأت علمی 1387 گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
64 حجاب مسئولیت‏ها و اختیارات دولت اسلامی‌- جلد دوم(مقالات فرهنگی-اجتماعی) به کوشش: ابراهیم شفیعی سروستانی هیأت علمی 1387 گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
65 حجاب مسئولیت‏ها و اختیارات دولت اسلامی‌- جلد سوم(دیدارها، گفت‌وگوها و سخنرانی‌ها) به کوشش: ابراهیم شفیعی سروستانی هیأت علمی 1387 گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
66 نهضت عاشورا مجموعه مقالات پروژه ای 1387 گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
67 فقه المسائل المستحدثه السیدعلی عباس الموسوی پروژه ای 1387 گروه دانشهای وابسته به فقه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
68 موسوعة احکام المرتد فی الشریعة الإسلامیة (المجلد الاول) تالیف: حسین علیان امینی، تکمیل: عبدالرسول هادیان پروژه ای 1387 گروه دانشهای وابسته به فقه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
69 موسوعة أحکام المرتد فی الشریعة الإسلامیه - المجلد الثانی تالیف: حسین علیان امینی، تکمیل: عبدالرسول هادیان پروژه ای 1387 گروه دانشهای وابسته به فقه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
70 بررسی فقهی حقوقی جرایم رایانه ای حسینعلی بای ، بابک پور قهرمانی پروژه ای 1388 گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
71 اهداف دنیوی فقه محمد علی سلطانی پروژه ای 1388 گروه فلسفه فقه و حقوق اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
72 تاثیر اخلاق در اجتهاد (مجموعه گفت و گو) به کوشش سعید ضیائی فر هیأت علمی 1388 گروه فلسفه فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
73 حکم ثانوی در تشریع اسلامی (ویرایش دوم) علی اکبر کلانتری پروژه ای 1388
(چاپ‌اول1378)
گروه فلسفه فقه و حقوق اسلامی بوستان کتاب قم
74 مبانی و تاریخ تحول اجتهاد(چاپ‌دوم) حسین عزیزی پروژه ای 1388
(چاپ‌اول1384)
 
گروه دانشهای وابسته به فقه بوستان کتاب قم
75 بررسی فقهی حقوقی شرکت های هرمی اسماعیل آقابابائی هیأت علمی 1389 گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
76 درآمدی بر تروریسم پژوهی (رویکردها، تعاریف، موضوع شناسی فقهی) عبدالمجید مبلغی پروژه ای 1389 گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
77 الکل و فرآورده های آن در فقه اسلامی(ویرایش جدید) سیدحسن وحدتی شبیری پروژه ای 1389 گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
78 پژوهشی فقهی-حقوقی در جرایم مطبوعاتی عادل ساریخانی پروژه ای 1389 گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
79 الکل و فرآورده‏های آن در فقه اسلامی(چاپ‌دوم) سیدحسن وحدتی شبیری پروژه ای 1389
(چاپ‌اول‌1376)
گروه مسائل فقهی و حقوقی مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی
80 رابطه جرم و گناه سید صادق سید حسینی تاشی پروژه ای 1389
(چاپ‌اول‌1386)
گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
81 مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)(چاپ‌دوم) محمود حکمت نیا پروژه ای 1389
(چاپ‌اول1386)
گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
82 ملاکات احکام و شیوه‏های استکشاف آن(چاپ دوم) سید محمد علی ایازی پروژه ای 1389
(چاپ‌اول1386)
گروه فلسفه فقه و حقوق اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
83 اهداف مجازات ها در جرایم جنسی (چشم اندازی اسلامی)(چاپ‌دوم) رحیم نوبهار پروژه ای 1390
(چاپ‌اول1389)
گروه فلسفه فقه و حقوق اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
84 موضوع شناسی در فقه (مجموعه گفت و گو) به کوشش: علیرضا فرحناک هیأت علمی 1390 گروه دانشهای وابسته به فقه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
85 بررسی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از تصمیمات قضایی (با نگاهی به برخی نظام های حقوقی) محمد صالحی مازندرانی هیأت علمی پاره وقت 1391 گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
86 تصرفات حقوقی منافی با حقوق متعهدله اسماعیل نعمت اللهی پروژه ای 1391 گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
87 حقوق متهمان(بررسی فقهی-حقوقی) جواد فخار طوسی پروژه ای 1391 گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
88 مقایسه منابع و روش های فقه و حقوق(مجموعه گفت و گو) به کوشش: سیف الله صرامی هیأت علمی 1391 گروه فلسفه فقه و حقوق اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
89 رویکرد حکومتی به فقه(مجموعه مقالات و نشست ها) به کوشش : سعید ضیایی فر هیأت علمی 1391 گروه فلسفه فقه و حقوق اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
90 بررسی فقهی مدیریت در روابط زن و شوهر امیر رحمانی پروژه ای 1391 گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
91 پژوهش فقهی در شناخت موضوع و بازنگری
 ادله سن یاسئگی
سیدضیاء مرتضوی هیأت علمی 1391 گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
92 مسائل فقهی حقوقی قتل از روی ترحم(اتانازی) اسماعیل آقابابایی هیأت علمی 1391 گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
93 مسئولیت مدنی ناشی از تخریب محیط زیست عزیزالله فهیمی پروژه ای 1391 گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
94 جایگاه قرآن در استنباط احکام(چاپ دوم) سیف‏اللّه صرامی هیأت علمی 1392
(چاپ‌اول‌1378)
گروه فلسفه فقه و حقوق اسلامی مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی
95 اصول فقه حکومتی (مجموعه گفت و گو)(چاپ‌دوم) به کوشش: رضا اسفندیاری (اسلامی) هیأت علمی 1392
(چاپ‌اول1387)
گروه دانشهای وابسته به فقه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
96 مأخذشناسی قواعد فقهی علیرضا فرحناک هیأت علمی 1393 گروه دانشهای وابسته به فقه پژوهشگاه‌علوم وفرهنگ اسلامی
97 مأخذ شناسی قواعد فقهی جمعی از محققان
تصحیح و تکمیل: علیرضا فرحناک
پروژه ای 1393
(چاپ‌اول1379)
گروه مسائل فقهی و حقوقی بوستان کتاب قم
98 میراث فرهنگی (بررسی فقهی و حقوقی) سیدمحسن فتاحی پروژه ای 1393 گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
99 دانشنامه اصولیان شیعه / ج‌1‌و2 محمدرضا ضمیری پروژه ای 1393 گروه دانشهای وابسته به فقه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
100
 
منابع و ادله علم اصول سیف الله صرامی هیأت علمی 1393 گروه دانشهای وابسته به فقه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
101
 
اصل حسن نیّت در قراردادها (بررسی فقهی و حقوقی)
 
علی جعفری پروژه ای 1394 گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
102
 
اعادۀ حیثیت و جبران خسارت معنوی ناشی از دعاوی کیفری
 
جواد فخار طوسی پروژه ای 1394 گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
103 نقش تقیه در استنباط (چاپ دوم) نعمت الله صفری پروژه ای 1394
(چاپ‌اول‌1384)
گروه دانشهای وابسته به فقه بوستان کتاب قم
104 ائمه و علم اصول(چاپ‌دوم) سید احمد میرعمادی پروژه ای 1394
(چاپ‌اول1384)
گروه دانشهای وابسته به فقه بوستان کتاب قم
105 فلسفه حقوق اسلامی(چاپ‌دوم) ترجمه: محمدرضا ظفری و فخرالدین اصغری آقمشهدی پروژه ای 1394
(چاپ‌اول‌1382)
 
گروه فلسفه فقه و حقوق اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 
106
 
اندیشه کلامی عصمت ؛ پیامد های فقهی و اصول فقهی
 
بهروز مینائی پروژه ای 1395 گروه فلسفه فقه و حقوق اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
107 درآمدی بر مسئله روابط زن و مرد در جامعه اسلامی(مجموعه گفتگوها) به کوشش علیرضا فجری
 
پروژه ای 1395 گروه مسایل فقهی و حقوقی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
108 درآمدى بر فلسفه احكام ،کارکرد ها و راههای شناخت
 
حسنعلی علی اکبریان هیأت علمی 1395 گروه فلسفه فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
109 گفتگوهاى نظريه‏پردازى در فقه و اصول
 
علی شفیعی پروژه ای 1395 گروه دانش های وابسته به فقه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 
 
3. مقالات منتشر شده : 
ردیف عنوان اثر پدیدآورنده گان سال نشر گروه ناشر
1 جایگاه ادراکات حقیقی و اعتباری در علم اصول فقه نزد علامه طباطبایی سیف الله صرامی 1385 گروه دانش های وابسته فقه مجله پژوهش و حوزه ش27-28
2 مقایسه قاعده عدالت و قاعده لاضرر حسنعلی علی اکبریان 1387 گروه دانش های وابسته فقه کاوشی نو در فقه شماره 56
3 حکم شناسی در اندیشه اصولی امام خمینی رضا اسفندیاری (اسلامی) 1387 گروه دانش های وابسته فقه کاوشی نو در فقه شماره 56
4 نظریه عدم انحلال خطابات قانونی رضا اسفندیاری (اسلامی) 1388 گروه دانش های وابسته فقه کاوشی نو در فقه شماره 60
5 اثبات ابتدای ماه های قمری به حکم حاکم شرعی رضا اسفندیاری (اسلامی) 1389 گروه دانش های وابسته فقه کاوشی نو در فقه شماره 63
6 گزارشی علمی از کنفرانس: اعتبار و جایگاه علم نجوم در تعیین ماه های قمری رضا اسفندیاری (اسلامی) 1389 گروه دانش های وابسته فقه کاوشی نو در فقه شماره 63
7 تأملی در مقالات تضاد و تعارض در فقه اسلامی1 رضا اسفندیاری (اسلامی) 1389 گروه فلسفه فقه و حقوق اسلامی کاوشی نو در فقه شماره 65
8 تأملی در مقالات تضاد و تعارض در فقه اسلامی2 رضا اسفندیاری (اسلامی) 1389 گروه فلسفه فقه و حقوق اسلامی کاوشی نو در فقه شماره 66
9 تأملی در مقالات تضاد و تعارض در فقه اسلامی3 حسنعلی علی‌اکبریان 1390 گروه فلسفه فقه و حقوق اسلامی کاوشی نو در فقه شماره 67
10 نقش حکمت احکام در حل تعارض و تزاحم حسنعلی علی اکبریان 1391 گروه فلسفه فقه و حقوق اسلامی کاوشی نو در فقه شماره 71
11 حمایت از کارکنان پزشکی در مخاصمات مسلحانه از منظر حقوق بین الملل بشر دوستانه و فقه امامیه مهدی فیروزی 1391 گروه مسائل فقهی و حقوقی کاوشی نو در فقه شماره 74
12 تبعیت احکام از مصالح و مفاسد حسنعلی علی اکبریان 1391 گروه فلسفه فقه و حقوق اسلامی کاوشی نو در فقه شماره 74
13 تعبد گرایی و آزاد اندیشی تاملی در مقالات تضاد و تعارض در فقه اسلامی سیدصادق حسینی تاشی 1392 گروه دانش های وابسته فقه کاوشی نو در فقه شماره 78
14 ملاحظاتی در نقد مقاله حقوق و اخلاق از کتاب تضاد و تعارض در اسلام حسنعلی علی اکبریان 1392 گروه فلسفه فقه و حقوق اسلامی کاوشی نو در فقه شماره 75
15 بررسی تحلیلی دسته بندی فقهی روایات تغنی در قرائت قرآن سیف الله صرامی 1393 گروه مسائل فقهی و حقوقی کاوشی نو در فقه شماره 79
16 روایات قابل استناد در فقه سعید ضیایی 1395 گروه فلسفه فقه و حقوق فقه و حقوق اسلامی شماره48
17 ضوابط تعدی از ظاهر نص سعید ضیایی 1395 گروه فلسفه فقه و حقوق جستار فقهی و اصولی شماره2
18 نقش بلا در زندگی مومن محمد رضی آصف آگاه 1395 گروه فلسفه فقه و حقوق ره توشه راهیان نور1395
19 بررسی فقهی حکم نگاه زن به مرد سیدضیاء مرتضوی 1395 مسایل فقهی و حقوقی مطالعات فقه معاصرشماره1
20 شناخت راه های محرمیت نیازمند دقتی دو چندان سیدضیاء مرتضوی 1395 مسایل فقهی و حقوقی نقد کتاب فقه و حقوق شماره 3
21 نقش انگیزه  در حرمت و حلیت هنر سیف الله صرامی 1395 مسایل فقهی و حقوقی اهیات هنرشماره3
22 قلمرو آزادی هنر در نقد هنری سیدضیاء مرتضوی 1395 مسایل فقهی و حقوقی اهیات هنرشماره3
23 بررسی نقش ابراز اراده و روش های آن در ایقاع محمد صالحی مازندرانی 1395 مسایل فقهی و حقوقی پژوهش های حقوق تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس شماره90
24 درآمدی بر تقسیم و تحلیل روایات سیاسی- اجتماعی امام جواد (ع) سیف الله صرامی 1395 مسایل فقهی و حقوقی سخن تاریخ شماره22
25 تخریب چهره بدعت گذاران و مخالفان از نگاه فقهی سیدضیاء مرتضوی 1395 مسایل فقهی و حقوقی مجموعه‌‌مقالات‌کنگره‌مرحوم آیت الله میلانی
26 نقدی بر  کتاب خیانت در امانت (  تحلیل فقهی حقوقی) اسماعیل آقابابایی 1395 مسایل فقهی و حقوقی فصلنامه نقد کتاب شماره6
27 بررسی تطبیقی معاونت در جرم از طریق ترک فعل در سامانه حقوق ایران و انگلستان اسماعیل آقابابایی 1395 مسایل فقهی و حقوقی مطالعات فقهی و فلسفی شماره24
28 تأمين امنيت اخلاقي زنان در حقوق داخلي و ا سناد بين المللي، علیرضا فجری، محمد صالحی مازندرانی 1395 مسایل فقهی و حقوقی مطالعات ا سلامي زنان و خانواده، شماره4
29 برچسب گزاری محصولات اصلاح ژنتیکی، موضوع اختلاف نظام حقوقی اتحادیه ارپا و ایالت متحده محمد صالحی مازندرانی، روح الله رضایی 1395 مسایل فقهی و حقوقی اخلاق زیستی شماره20
30 بررسی آثار و احکام طلاق رجعی با درنظر گرفتن وضعیت حقوقی مطلقه رجعیه محمد صالحی مازندرانی،حسینعلی عبدالمجیدی 1395 مسایل فقهی و حقوقی آموزه های فقه مدنی شماره13
31 تاریخ کدام فقه؟ با کدام ریشه ها سیف الله صرامی 1395 مسایل فقهی و حقوقی فصلنامه نقد کتاب شماره6
32 تحلیل و بررسی ماهیت مفهوم از دیدگاه آیت الله بروجردی سیف الله صرامی 1395 مسایل فقهی و حقوقی کاوشی نو در فقه شماره83
33 نقش تقیه در پیشبرد اهداف اطلاعاتی سیف الله صرامی 1395 مسایل فقهی و حقوقی سیاست متعالیه شماره14
34 مبانی مالکیت فضا و قرار در نظام حقوقی اسلام و غرب محمد صالحی مازندرانی 1396 مسایل فقهی و حقوقی پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب شماره3
35 تحلیل و بررسی ماهیت مفهوم از دیدگاه آیه الله بروجردی (ره) سیف الله صرامی 1396 مسایل فقهی و حقوقی کاوشی نو در فقه شماره83
36 شبیه سازی انسان محمد علی خادمی کوشا 1396 گروه دانش های وابسته به فقه نقد کتاب فقه و حقوق شماره7
37 بررسی تطبیقی حکم تدخین رضا اسفندیاری 1396 گروه دانش های وابسته به فقه مطالعات تطبیقی مذاهب شماره اول
4. مقالات برگرفته از تحقیقات : 
1 گونه‌های تأثیر اخلاق بر فقه و اجتهاد سعید ضیایی فر 1389 گروه فلسفه فقه و حقوق اسلامی کاوشی نو در فقه شماره 64
2 استدلال به روایات تعیین سن یائسگی در بوته نقد سید ضیاء مرتضوی 1390 گروه مسائل فقهی و حقوقی کاوشی نو در فقه شماره 69
3 درآمدی بر فقه حکومتی سیف الله صرامی 1390 گروه فلسفه فقه و حقوق اسلامی کاوشی نو در فقه شماره 70
4 نقش رضایت مجنی علیه در مجازات قتل از روی ترحم (اتانازی) اسماعیل آقابابایی 1391 گروه مسائل فقهی و حقوقی کاوشی نو در فقه شماره 72
5 مفهوم شناسی احکام امتنانی محمدعلی خادمی کوشا 1391 گروه دانش های وابسته فقه کاوشی نو در فقه شماره 74
6 اسباب تبدل موضوع علیرضا فرحناک 1391 گروه دانش های وابسته فقه کاوشی نو در فقه شماره 74
7 ادامه زوجیت زن تازه مسلمان با همسر کتابی محمدحسن نجفی راد 1392 گروه مسائل فقهی و حقوقی کاوشی نو در فقه شماره 76
8 نقش امتنانیت  دلیل در محدود سازی حکم محمدعلی خادمی کوشا 1392 گروه دانش های وابسته فقه کاوشی نو در فقه شماره 75
9 استناد به ادله ظنی در اصول فقه سیف الله صرامی 1392 گروه دانش های وابسته فقه کاوشی نو در فقه شماره 75
10 بررسی عنصر احتیاط در فقه دوره های پیش و پس از اندیشه اخباری رسول نادری 1392 گروه فلسفه فقه و حقوق اسلامی کاوشی نو در فقه شماره 76
11 تأملی بر ساختارهای فقه مدون امامیه سیدمحمد رضی آصف آگاه 1392 گروه فلسفه فقه و حقوق اسلامی کاوشی نو در فقه شماره 77
12 نقد متن حدیث سیدمحمود مددی - رضا  اسفندیاری (اسلامی) 1392 گروه دانش های وابسته فقه کاوشی نو در فقه شماره 77
13 دعوت شبانه و مسئولیت کیفری دعوت کننده اسماعیل آقابابائی 1392 گروه مسائل فقهی و حقوقی کاوشی نو در فقه شماره 78
14 ارث زنان از فضای محاذی زمین محمد حسن نجفی راد 1393 گروه مسائل فقهی و حقوقی کاوشی نو در فقه شماره 80
15 بررسی اختلاف در تعمیم دلیل به حکمت حکم حسنعلی علی اکبریان 1393 گروه فلسفه فقه و حقوق اسلامی کاوشی نو در فقه شماره 79
16 شبهه شناسی فقهی و اصل اولی در قرارداد های الکترونیکی محمد علی خادمی کوشا 1394 گروه دانش های وابسته به فقه کاوشی نو در  فقه شماره83
17 اطلاق و تقیید حاکمیت سیاسی سیدضیاء مرتضوی 1395 مسایل فقهی و حقوقی علوم سیاسی شماره71
18 مبانی و ادله شرعی شخصیت حقوقی سیدضیاء مرتضوی 1395 مسایل فقهی و حقوقی کاوشی نو در فقه شماره80
19 مسئولیت کیفری قاتل در موارد علم اجمالی اسماعیل آقابابایی 1395 مسایل فقهی و حقوقی حقوق اسلامی شماره46
20 معاونت در قتل عمدی؛ از منظر فقه جزایی و حقوق موضوعه اسماعیل آقابابایی 1395 مسایل فقهی و حقوقی مطالعات فقهی و فلسفی
21 نقش پیوند عضو در قصاص اسماعیل آقابابایی 1395 مسایل فقهی و حقوقی فصلنامه حقوق پزشکی شماره36
22 اهداف حق بر توسعه: بررسی تطبیقی در اسلام و اسناد بین المللی مهدی فیروزی 1395 گروه مسائل فقهی و حقوقی اسلام و مطالعات اجتماعی شماره 10
23 مسئولیت کیفری قاتل در موارد اقرار معارض اسماعیل آقابابایی 1395 مسایل فقهی و حقوقی کاوشی نو در فقه شماره83
24 کاربست شئون معصوم در علم اصول سعید ضیایی 1395 گروه دانش های وابسته به فقه کاوشی نو در فقه شماره 79
25 اهداف حق بر توسعه؛ بررسی تطبیقی در اسلام و   اسناد بین المللی مهدی فیروزی 1395 مسایل فقهی و حقوقی اسلام و مطالعات اجتماعی شماره10
26 تاثیر مرگ قاتل عمد بر مجازات اسماعیل آقابابایی 1395 مسایل فقهی و حقوقی کاوشی نو در فقه شماره81
27 سازگار ساختن دولت با مسئولیت جبران خسارت، گامی در استوار سازی عدالت سیدضیاء مرتضوی 1396 مسایل فقهی و حقوقی علوم سیاسی شماره76
28 نقد ادله مخالف ضمان در اقدامات زیانبار کارکنان دولت سیدضیاء مرتضوی 1396 مسایل فقهی و حقوقی کاوشی نو در فقه شماره84
29 مسئولیت کیفری قاتل در موارد اقرار معارض اسماعیل آقابابایی 1396 مسایل فقهی و حقوقی کاوشی نو در فقه شماره83
5.  برگزیده‌ها و تقدیر شده‌ها:
1 حكم ثانوى در تشريع اسلامى‏/ على‏اكبر كلانترى
 • دبیرخانه دین‌پژوهان کشور1376
 • دین پژوهان/ 1378
 • کتاب سال حوزه/1379
 • سال دانشجویی/1387
2 حسبه يك نهاد حكومتى/ ‏سيف الله صرّامى
 • کتاب سال حوزه1378
3 جاسوسى و خيانت به كشور/عادل ساريخانى
 • کتاب سال حوزه 1378
4 المنهج الرجالى و العمل الرائد فی الموسوعة الرجالیة لسید الطائفة آیة الله العظمی البروجردی/ ‏سيد محمدرضا حسينى جلالى
 • کتاب سال حوزه 1378
5 بررسى تطبيقى مجازات اسلامى/ ‏محمدابراهيم شمس ناترى
 • کتاب سال حوزه 1378
6 مطالعه تطبيقى غرر در معامله/ ‏محمدتقى رفيعى
 • کتاب سال حوزه 1378
7 مجهول بودن مورد معامله/ ‏سيد حسن وحدتى شبيرى
 • کتاب سال حوزه 1378
8 اذن و آثار حقوقى آن‏/ عليرضا فصيحى‏زاده
 • کتاب سال دانشجویی/ 1377
 • کتاب سال حوزه/ 1378.
9 نقش تقيه در استنباط احكام/ ‏نعمت اللَّه صفرى
 • کتاب سال حوزه/ 1381
 • دبیرخانه دین پژوهان1382
 • کتاب سال دانشجویی 1382
 • کتاب سال جمهوری اسلامی 1383
 • همایش اهل قلم اصفهان 1386
 • جشنواره بین المللی فارابی / 1389
10 بارورى‏هاى پزشكى در فقه و حقوق/‏محمدرضا رضانيا معلم
 • پژوهش فرهنگی سال1379.
 • کتاب سال دانشجویی/ 1384 (تشویقی)
 • کتاب سال حوزه/ 1384
 • پژوهشگران حوزه دین و فرهنگ /1386
11 جايگاه مبانى كلامى در اجتهاد/ سعيد ضيائى‏فر
 • پایان نامه دانشجویی/ سال 1378.
 • برگزیده پژوهش فرهنگی وزارت ارشاد/ 1380.
 • کتاب سال حوزه/ 1383.
 • برگزیده جشنواره آیین و خرد/1384.
 • دومین همایش اهل قلم اصفهان / 1384.
 • جشنواره بین المللی فارابی/ 1389.
12 فلسفه قصاص از ديدگاه اسلام/‏ قدرت اللَّه خسروشاهى
 • کتاب سال دانشجویی1381
13 روش تفسير قوانين كيفرى‏/جلال الدين قياسى
 • کتاب سال دانشجویی1381
14 بررسى تطبيقى ماهيت حكم ظاهرى/ ‏رضا اسفنديارى (اسلامى)
 • دبیرخانه دین پژوهان1381
15 مبانى و تاريخ تحول اجتهاد/حسين عزيزى
 • پژوهش فرهنگی سال / 1380
 • دبیرخانه دین پژوهان1381(پژوهش برگزیده)
 • کتاب سال دانشجویی 1385
16 مبانى مسئوليت مدنى قراردادى/‏سيدحسن وحدتى شبیری
 • دبیرخانه دین پژوهان1383
 • کتاب سال حوزه/ سال1386
17 شورا در فتوا /حميد شهريارى
 • دبیرخانه دین پژوهان1383
18 مبانى سياست جنائى اسلام/ ‏جلال‏الدين قياسى
 • دبیرخانه دین پژوهان1383
 • کتاب سال حوزه1386
19 موسوعة الاجماع فى فقه الامامية/ احمد مبلغى
 • جشنواره آیین و خرد 1384
 • کتاب سال حوزه،/ سال 1384
20 جايگاه قرآن در استنباط احكام/ سيف اللَّه صرامى
 • جشنواره آیین و خرد، 1384
21 ملاكات احكام و شيوه‏هاى استكشاف آن/ سيد محمد على ايازى
 • دبیرخانه دین‏پژوهان، 1384
22 مسئوليت مدنى مبانى و ساختار/ محمود حكمت نيا
 • دبیرخانه دین‏پژوهان، 1384
23 بررسى پيوند اعضا در بيماران و فوت‏شدگان مرگ مغزى/‏اسماعيل آقابابائى
 • دبیرخانه دین‏پژوهان، 1384
24 قانون گذارى در نظام جمهورى اسلامى/ به کوشش: ابراهیم شفیعی سروستانی
 • پژوهش برتر جشنواره حکومت اسلامی 1385
25 مداراى بين مذاهب/ سيد صادق حسينى تاشى
 • کتاب سال تقریب/ 1386
 • جشنواره بین المللی فارابی/ 1389
26 تعزيرات از ديدگاه فقه و حقوق/   قدرت الله انصارى و همكاران
 • کتاب سال حوزه/ 1386
 • پژوهش برتر کنگره دین پژوهان / 1385
27 نظريه حق الطاعه/ رضا اسفندیاری(اسلامى)
 • کتاب سال حوزه1386
28 موسوعة احکام المرتد/ حسین امینی علیان و عبدالرسول هادیان
 • کتاب فصل جمهوری اسلامی 1387
29 فقه المسائل المستحدثه/ سید علی عباس الموسوی
 • کتاب فصل جمهوری اسلامی 1387
30 اهداف مجازات ها در جرائم جنسی/ رحیم نوبهار
 • دبیرخانه دین پژوهان 1387
31 معیارهای بازشناسی احکام ثابت از متغیر/ حسنعلی علی اکبریان
 • کتاب سال حوزه 1387
32 تاثیر اخلاق در اجتهاد/ به کوشش : سعید ضیائی فر
 • کتاب فصل جمهوری اسلامی1388
33 شرکت‌های هرمی/ اسماعیل آقابابائی
 • کتاب فصل جمهوری اسلامی 1389
34 پژوهشی فقهی حقوقی در جرایم مطبوعاتی/ عادل ساریخانی
 • كتاب سال حوزه/ 1390
 • کتاب فرهنگی سال/ 1390
35 بررسی فقهی مدیریت در روابط زن و شوهر/ امیر رحمانی
 • کتاب سال حوزه/ 1392
36 پژوهشی فقهی در شناخت موضوع و بازنگری ادله سن یائسگی/ سید ضیاء مرتضوی
 • کتاب سال حوزه/ 1392
37 مسایل فقهی حقوقی قتل از روی ترحم/ اسماعیل آقابابایی
 • کتاب سال حوزه/ 1392
38 بررسی فقهی حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از تصمیمات قضایی/ محمد صالحی مازندرانی
 • کتاب سال حوزه/ 1392
39 تاثیر دیدگاه‌های فقهی بر قوانین کیفری در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص/اسماعیل آقابابایی
             
 • دبیرخانه دین پژوهان / 1394
40 بررسی فقهی حقوقی میراث فرهنگی/ سید محسن فتاحی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 • کتاب سال حوزه/1394
41 نقش شئون معصوم در فقه/ سید محمد رضی آصف آگاه
 • کتاب سال حوزه/ 1395
5. آثار در دست نشر :
 1. فقه ،حقوق و جامعه (مجموعه مقالات ناظر به گفتگو با اساتید حوزه و دانشگاه) ج 2و1 /به کوششسیدمحمدرضی آصف آگاه (اشکوری) (به عربی)
 2. مأخذشناسى جامع فقه اسلامی/ محمد نوری
 3. قراردادهای الکترونیکی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق مدنی/رسول مظاهری- محمد علی خادمی کوشا
 4. تاثیر دیدگاه های فقهی بر قوانین کیفری در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص/ اسماعیل آقابابایی
 5. ضمان ناشی از اقدامات غیر قضایی/ سیدضیاء مرتضوی
 6. مالکیت فضای محاذی زمین و احکام بهره برداری از آن/ محمدحسن نجفی
 
 6. تحقیقات در دست انجام :
الف ) مسائل فقهی حقوقی
 1. تشخیص حرج در سقط درمانی/اسماعیل آقابابایی
 2. حضور بانوان در ورزشگاه ها/ جواد فخار طوسی
 3. حق بر توسعه در نظام بین الملل حقوق بشر و آموزه های اسلامی/مهدی فیروزی
 4.  حقوق، مسئولیت ها و احکام آستان های مقدس/سیف الله صرامی
 5. موانع و نهادهای جایگزین اقامه حدود در عصر غیبت/سید باقر محمدی
 6. مسئوليت مدنی ناشی از حوادث ‏وسائط‏ نقليه / سید حسن وحدتی شبیری
 7. ضمانت از دین آینده/ محمد صالحی مازندرانی
 8.  نظریه عقود اذنی/ علی فلاحتی
 9. بررسی فقهی معاشرت به معروف در روابط زن و شوهر/ امیر رحمانی
 10. مسئولیت کیفری رانندگان وسایل نقلیه در فقه و حقوق/ اسماعیل آقابابایی
 11. بازیگری در نقش معصومان و مقدسات از نگاه فقه امامیه/ مرتضی خوشنویس زاده
 12. تشکیل بانک اطلاعات و اسناد موجود فقه و هنر/ محمد داراب زاده، پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
 13. روش شناسی و ظرفیت شناسی قواعد فقه بین الملل/ مهدی فیروزی
 14. بررسی فقهی حفظ نظام/ سید ضیاء مرتضوی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ب ) دانش‌های وابسته به فقه
 
 
 
ج) فلسفه فقه و حقوق
 1. احتیاط رگه ها، ریشه ها / سعید ضیائی‌فر
 2. تاثیر شرایط اجتماعی/ حسنعلی علی اکبریان
 3. حجیت و کارآمدی/ حسنعلی علی‌اکبریان
 4. روش های بهره گیری از اهداف دین دراجتهاد/ سعید ضیائی‌فر
 5. ساختار‌علم فقه/ سید محمد رضی آصف آگاه
 6. مبانی انسان شناختی علم فقه/ سعید ضیائی‌فر
 7. مکتب فقهی محقق اردبیلی/ سلطانی‌و حسینی
 8. نقد تضاد و تعارض/علی‌اکبریان، حسینی تاشی، اسلامی
 9. نشست های فلسفه فقه/ سعید ضیائی‌فر
 10. جایگاه مبنای کرامت انسان در استنباط/ اسماعیل آقابابایی
 11.  تاثير انديشه اخباري بر فقه اماميه/ رسول نادری
 12. نقش عدالت در قانونگذاری در حکومت اسلامی/ حسنعلی علی اکبریان
 13. شئون معصوم و نقش آن در استنباط/ سید محمد رضی آصف آگاه
 14. فلسفه فقه ج 2/ سعید ضیائی‌فر
 15. مبانی کلامی علم اصول(1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 1. مبانى كلامى علم اصول/ سعید ضیائی فر
 2. مجموعه گفتگوهاى نقد متن حديث/ رضا اسفندیاری(ا اسلامی)
 3. بازخوانی اصل برائت با تکیه برامتنانیت آن/ محمدعلی خادمی کوشا
 4. قواعد استظهار و کارآیی آن در فقه/ رضا اسلامی
 5. قاعده وزر/ علیرضا فرحناک
 6. قاعد الاذن الشرعی/ علیرضا فرحناک
 7. دانشنامه اصولیان شیعه جلد 3/ محمد رضا ضمیری
 8. بررسی اولویتقاعده امنیت بر عدالت/ اکبر محمودی
 9. شمول عمومات و مطلقات نسبت به موضوعاتمسائل مستحدثه/ محمد علی خادمی
 
 
 7. نشست های علمی :
الف ) نشست های علمی برگزار شده
ردیف عنوان گروه تاریخ    برگزاری
1 نقش مصلحت در فقه فلسفه فقه و حقوق 1378
2 قلمرو فقه فلسفه فقه و حقوق 1379
3 نشست فقه حکومتی فلسفه فقه و حقوق 1379
4 نقد کتاب جاسوسی و خیانت به کشور مسائل فقهی و حقوقی 1379
5 نقد کتاب جایگاه قرآن در استنباط احکام فلسفه فقه و حقوق 1380
6 موضوع‏شناسى مسائل فقهی و حقوقی 1380
7 فقه و جامعه فلسفه فقه و حقوق 1381
8 موضوع‏شناسى تجارت الكترونيك مسائل فقهی و حقوقی 1383
9 جرايم اينترنتى  (ماهیت، مصادیق و ابعاد فقهی حقوقی) مسائل فقهی و حقوقی 1383
10 شبيه سازى انسانی (موضوع شناسی، چالش های فقهی حقوقی) مسائل فقهی و حقوقی 1384
11 ميراث فرهنگى مسائل فقهی و حقوقی 1385
12 ارزيابى مبانى فقهى حجاب و مسئوليت‏های حكومت اسلامى مسائل فقهی و حقوقی 1385
13 بررسی ادله الزام حكومتى بر حجاب مسائل فقهی و حقوقی 1385
14 حجاب و نظام اسلامى آسيب‏ها و بايسته‏ها مسائل فقهی و حقوقی 1385
15 تساوى حقوق در اسلام واعلاميه جهانی حقوق بشر (با همكارى دانشگاه مفيد)(نشست‌اول) مسائل فقهی و حقوقی 1385
16 تساوى حقوق در اسلام واعلاميه جهانی حقوق بشر (با همكارى دانشگاه مفيد)(نشست‌دوم) مسائل فقهی و حقوقی 1385
17 ساختار فلسفه فقه فلسفه فقه و حقوق 1386
18 مبانی فقهی انسجام اسلامی فلسفه فقه و حقوق 1386
19 حجاب؛ مسئوليت‏ها و اختيارات دولت اسلامى  (با همکاری برخی نهادهای دیگر)(همایش دو روزه) مسائل فقهی و حقوقی 1386
20 نقد کتاب موسوعه الاجماع دانش های وابسته به فقه 1387
21 نقد کتاب نظریه حق الطاعه دانش های وابسته به فقه 1387
22 نقد کتاب ثابت و متغیر دانش های وابسته به فقه 1387
23 نشست مکتب شناسی فقهی فلسفه فقه و حقوق 1387
24 جایگاه اهداف دین در استتباط فلسفه فقه و حقوق 1387
25 اولویت های پژوهش در فلسفه فقه فلسفه فقه و حقوق 1388
26 اهداف علم فقه از نگاه شهیدین (با همکاری کنگره شهیدین) فلسفه فقه و حقوق 1388
27 فقه و قانون گذاری مسائل فقهی و حقوقی 1388
28 بررسی فقهی حقوقی تروریسم مسائل فقهی و حقوقی 1388
29 مرجعیت علوم در شناخت موضوع دانش های وابسته به فقه 1391
30 اصول فقه و حقوق بشر (واکاوی دلیل عقل)  (1) دانش های وابسته به فقه 1391
31 اصول فقه و حقوق بشر (واکاوی دلیل عقل) (2) دانش های وابسته به فقه 1391
32 جایگاه کارآمدی در استنباط حکم شرعی فلسفه فقه و حقوق 1391
33 جایگاه فقهی و حقوقی شورای نگهبان در قانون‌گذاری (1) دانش های وابسته به فقه 1394
34 جایگاه فقهی و حقوقی شورای نگهبان در قانون‌گذاری (2) دانش های وابسته به فقه 1394
35 جایگاه کرامت در استنباط احکام(1) فلسفه فقه و حقوق 1394
36 هر منوتیک و علم اصول دانش های وابسته به فقه 1394
37 جایگاه کرامت در استنباط احکام(2) فلسفه فقه و حقوق 1395
38 مطالعه تطبیقی اصول اسلامی و حقوق بشر دوستانه: ادله متنی و فرا متنی مسایل فقهی و حقوقی 1395
ب ) نشست های در دست  برگزاری:
 1. سلسله نشست های اصول فقه و حقوق بشر
 2. جایگاه فقهی و حقوقی شورای نگهبان در قانون‌گذاری
 3. سلسله نشست های مشترک با انجمن اصول فقه حوزه
 4. بازنگری در ساختار اصول فقه
 5. نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون‌گذاری
 6. جایگاه مبنای کرامت انسان در استنباط
 7. بررسی ابعاد فقهی اعتراض و تجمیع مدنی و صنفی به صورت محدود
 8. مجازات های بدنی از منظر فقه و نظام بین الملل حقوق بشر
 9. بررسی مسأله یابی فقهی حقوقی ربوده شدن امام موسی صدر
 10. رویه الشهید الصدر فی التوسع فی الحیازه
 11. بازنگری در ساختار اصولی‌ مباحث قرینه شناسی و بررسی نتایج دلالی‌آن
به روزرسانی پژوهشکده در تیرماه 1396
به روزرسانی در سایت پژوهشگاه: 5 آذر 1396
منبع: اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
فايلها
معرفي پژوهشکده فقه و حقوق. تير 96.pdf 1.02 MB
کلمات کليدي
پژوهشکده, فقه و حقوق
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 8993
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما