پژوهشکده فقه و حقوق - فلسفه فقه و حقوق گروه فلسفه فقه و حقوق اسلامی

این گروه عهده ‏دار تحقیق و مطالعه فقه و حقوق با نگاه بیرونى است و به پرسش‏ هایى که در زمینه روش، مبانى، منابع، اهداف و... علم فقه و حقوق اسلامى مطرح می ‏شود، پاسخ می دهد.

قلمرو پژوهشى
الف) مطالعه و تحقیق در زمینه کلیه مسائل چالش ‏برانگی