همایش کتاب سال1398-دکتر بوسلیکی
اثر شایسته تقدیر در بیست و یکمین جشنواره کتاب سال حوزه؛ «مدلی برای عوامل و سازوکارهای تأثیر خانواده و ر