معاون منابع انسانی و پشتیبانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی:

حضور دفتر تبلیغات اسلامی در نمایشگاههای رسانه ای امری ضروری است

معــاون منابــع انســانی و پشــتیبانی پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اسلامی  بر ضرورت حضور دفتر تبلیغات اسلامی در نمایشگاه های رسـانه ای تأ کیـد کـرد و بـر لـزوم معرفـی مناسـب محصـولات دفتـر در فضـای مجـازی پرداخـت. 
بـه گـزارش خبرگزاری ایسکا، علـی ا کبری معلـم بــا حضــور در غرفــه دفتــر تبلیغــات اسلامی حــوزه علمیــه قــم در دوازدهمیـن نمایشـگاه ملـی رسـانه هـای دیجیتـال بـا عنـوان «توسـعه کسـب و کارهـای فرهنگـی در فضـای مجـازی» کـه در قـم برگـزار شـد،در گفـت و گـویی اظهـار داشـت: دفتـر تبلیغـات اسلامی بـا توجــه بــه محصولاتی کــه در زمینــه فضــای مجــازی دارد، می توانــد از ایـن نمایشـگاه اسـتفاده کنـد و ضـرورت دارد کـه دفتـر بـا حضـور در ایـن نمایشـگاه هـا از ایـن فرصـت بـه وجـود آمـده، بـه نحـو مناسـب اسـتفاده کنـد.
وی گفـت: محصولات فناورانـه ای کـه دفتـر تبلیغـات اسلامی دارد،از جملــه کتابخــوان همــراه پژوهــان، پرتــال جامــع قــرآن کریــم و یــا اصطـاح نامـه فقـه بـه نوعـی رسـانه دیجیتـال فرهنگـی هسـتند و بـا معرفــی ایــن آثــار مــی تــوان محققانــی کــه در زمینــه علــوم اسلامی -انسـانی فعالیـت مـی کننـد، مـی تواننـد از این دسـتاوردها و محصولات مـا بهـره ببرنـد.
معاون منابع انسـانی و پشـتیبانی پژوهشـگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصریـح کـرد: دفتـر تبلیغـات اسلامی حـوزه علمیـه قم زیرسـاخت های تحقیقـات علـوم اسلامی - انسـانی را فراهـم کـرده کـه از جملـه آنهـا مـی تـوان بـه دائـره المعـارف قـرآن کریـم و یـا دانشـنامه قـرآن کریـم و یـا فرهنگنامـه قـرآن کریـم اشـاره کـرد کـه در قالـب پرتـال قرآنـی ارائـه می شـود، محققـان مـی تواننـد از ایـن دسـتاوردها اسـتفاده کننـد.
وی افــزود: مجموعــه کارهــای دیجیتالــی و فضــای مجــازی کــه در بخــش هــای مختلــف دفتــر تبلیغــات اسلامی انجــام شــده اســت، بایسـتی بـا میـدان داری روابـط عمومـی دفتر در خار ج از این نمایشـگاه معرفــی و فضاســازی شــود.
اکبــری معلــم اظهــار داشــت: فعالیــت هــای دفتــر ذو جهــات اســت و یک جهت ندارد یعنی  ُبعـد پژوهشـی، آموزشـی و تبلیغـی دارد  و اگر دفتر بتواند بتوانـد چنیـن فعالیـت هایـی را مدیریـت کنـد و در کنـار هـم قـراردهـد، دغدغـه دیگـر مرا کـز کمتـر مـی شـود و ایـن هـم افزایـی موجـب مــی شــود کــه وقتــی مخاطبــان در کنــار ایــن غرفــه قــرار میگیرنــد،احســاس میکننــد کــه نهــاد بزرگــی در مقابلشــان اســت و بــا دیــدن چنیــن ظرفیتــی، رویکردشــان بــه دفتــر تبلیغــات اسلامی بیشــتر می شــود.
وی بــا اشــاره بــه فرمایشــی از مقــام معظــم رهبــری گفــت: حضــور بخــش هــای مختلــف دفتــر تبلیغــات اسلامی در ایــن نمایشــگاه در کنـار هـم، انسـجام بیشـتری را نشـان مـی دهـد و وقتـی کـه مسـؤولی بـه ایـن غرفـه مراجعـه مـی کنـد، ظرفیتهـای بزرگـی از دفتـر را در کنـارهـم مـی بینـد و ایـن ظرفیـت هـا موجـب مـی شـود کـه نفـوذ مـا در حوزه فرهنگـی بیشـتر شـود.

معاون منابع انسـانی و پشـتیبانی پژوهشـگاه علوم و فرهنگ اسلامی خاطرنشـان کـرد: بـا توجـه بـه ایـن کـه مـی خواهیـم تأثیرگـذاری دفتـر تبلیغــات اسلامی در حــوزه فرهنــگ بیشــتر شــود، حضــور در چنیــن نمایشـگاه هایـی ایـن زمینـه را فراهـم می کنـد.
 
منبع:اختصاصي ايسكا
عكس هاي مرتبط :
كلمات كليدي : دکتر علی اکبری معلم , دوازدهمیـن نمایشـگاه ملـی رسـانه هـای دیجیتـال , توسـعه کسـب و کارهـای فرهنگـی در فضـای مجـازی

تاریخ خبر: 1398/4/3 دوشنبه
تعداد بازدید کل: 95 تعداد بازدید امروز: 2
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 96
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما