شماره 97 فصلنامه علمی ـ پژوهشی «فقه»
به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛ شماره 97 فصلنامه علمی ـ پژوهشی «فقه» منتشر شد نودوهفتمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی فقه به همت اداره نشریات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.