وجود 411 پروژه و فعاليت قطبی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

وجود 411 پروژه و فعاليت قطبی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

به گزارش دبیرخانه شورای راهبری دفتر تبليغات، حجت الاسلام والمسلمين نجف لک زايی در سومين نشست راهبردی مسأله محوری که ويژه مديران ارشد و اعضای هيئت علمی دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم در مجموعه فرهنگی فردوس وسف برگزار شد، اظهار داشت: اختراع سازمان توسط بشر برای اين بود که می ديد برخی از فعاليت ها را نمی تواند به تنهايی انجام دهد، برای اين که فعاليت های عمده و بزرگ را بتواند انجام دهد، احتياج دارد که سازمان را به وجود بياورد.
وی گفت: اگر در تيم سازمان اهداف متفاوت و متعارف شود و هرکسی برای خود برنامه تعريف کند، ديگر آن اتفاق جمعی که قرار بود اتفاق بيفتد، تحقق نخواهد يافت. خوشبختانه به برکت مسأله محوری در دفتر اين اتفاق افتاد و امروز خوشنوديم که ميتوانيم بخشی از اقدامات خود را در اين زمينه ارائه کنيم. ديگر امروز آموزش، پژوهش و تبليغ جزاير مستقل از يکديگر نيستند بلکه هر کدام دارند ضلعی و وجهی از تلاشی را انجام می دهند که در راستای حل مسائل مشخصی تعريف شده است.  
رييس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصريح کرد: هماهنگی سازمانی و انسجام و فهم مشترک سازمانی فوق العاده اهميت پيدا می کند و اين که ما به عنوان کسی که در صف فعاليت ميکنيم، همان برداشتی را از اهداف سازمان و برنامه های آن داشته باشيم که کسانی که در ستاد، هيئت امناء و مرکز برنامه ريزی و نظارت راهبردی طراحی می کنند، آن برداشت را دارند. 
وی افزود: در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 411 پروژه و فعاليت قطبی داريم و پروژه قطبی که گفته می شود، مقصود کتاب نيست، بلکه انواع فعاليت قطبی که شايد کتاب يکی از خروجی های آن باشد و همايش، نشست و... را هم شامل می شود. حدود 40 درصد عناوين و آمار قطبی می شود، نه بودجه اي؛ از اين ميان 39 مورد اتمام يافته، 17 مورد حذف شده، 5 پروژه که يک درصد را شامل می شود متوقف شده، 185 پروژه که در بر گيرنده 45 درصد کل پروژه ها را شامل می شود، در حال انجام است و 93 مورد در حال تدوين طرح، 79 مورد نيز هنوز شروع نشده است. 
حجت الاسلام والمسلمين لک زايی درباره مجموعه فعاليت های مصوب پژوهشکده ها و مراکز در قطب ها به تفکيک قطب ها اظهار داشت: پژوهشکده های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به لحاظ توزيع بيان قطب ها، 26 درصد پروژه های پژوهشگاه که 108 پروژه را شامل می شود، از قطب علوم اسلامی انسانی است و 30درصد که 120 مورد است، مربوط به قطب نظام سياسی و اجتماعی اسلام و ايران می باشد و 118 پروژه که 29 درصد پروژهها را در بر می گيرد، مربوط به قطب اخلاق، خانواده و سبک زندگی و 62 پروژه که 15 درصد را شامل می شود، مربوط به قطب تعميق ايمان و باورهای دينی و مبارزه با جريان های انحرافی می شود. 
وی به مجموعه فعاليت های مصوب قطب ها به تفکيک ميزها پرداخت و گفت: ميز اخلاق 49 پروژه که دربرگيرنده 12 درصد پروژههای پژوهشگاه، ميز سبک زندگی اسلامی 35 پروژه و 8درصد، ميز تحکيم نظام خانواده 33 پروژه و حدود 8 درصد، ميز تمدن اسلامی 53 مورد و 13 درصد، ميز مسائل اجتماعی اسلامی و ايران 15 پروژه و 4 درصد، ميز اسلامی سازی علوم انسانی 29پروژه و 7درصد، ميز توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی 73 پروژه و 18درصد پروژه های پژوهشگاه، ميز آموزش و پرورش 6 پروژه و 1 درصد، ميز توسعه و تعميق باورهای دينی 31 پروژه و 8 درصد، ميز وهابيت و جريان های تکفيری 9 پروژه و 2 درصد، کارگروه فرق انحرافی 12پروژه و 3 درصد، ميز توسعه فرهنگ قرآنی 10 پروژه و 2 درصد پروژه های پژوهشگاه را شامل می شوند. 
رييس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به وضعيت اجرايی فعاليت های قطب بر اساس اعضای هيئت علمی و محققان رسمی تصريح کرد: 102 عضو هيئت علمی در پژوهشگاه داريم که حدود 15 نفر بيرون از پژوهشگاه هستند که يا به ساير سازمانها مأمور شده اند و يا در بخش های ديگر دفتر مشغول هستند و هيئت علمی فعال ما در پژوهشگاه کمتر از 90 نفر ميباشند که از اين ميان 77 عضو هيئت علمی موظفی شان از طريق قطبها پر شده است و 40 قرارداد برون سپاری پژوهشگاه با اعضای هيئت علمی بسته شده است؛ موظفی 8 محقق رسمی از قطبها است و 4 مورد از برونسپاری هايمان از طريق محققان رسمی در حال انجام است؛ 129 پروژه توسط نيروهای داخل پژوهشگاه انجام ميشود. 
وی افزود: برخی از پژوهشکده ها و مراکز پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی مثل مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی 100 درصد پروژههايشان قطبی است و پژوهشکده ای مثل پژوهشکده اسلام تمدنی بيشتر پروژه هايشان مصوب قطب ها می باشد.
حجت الاسلام والمسلمين لک زايی در خصوص نمايندگان حقوقی و همکاران پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در ميزهای تخصصی اظهار داشت: تمامی مراکز و پژوهشکده های پژوهشگاه با قطب ها ارتباط دارند و در همه ميزها دوستان ما حضور دارند. 
وی به بيان ملاحظاتی در خصوص پژوهشکده ها و مراکز پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اشاره کرد و گفت: در پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن که به لحاظ پروژه های قطبی متأخر بوده و فعلا 4کلان برنامه در دست انجام دارد که کلان پروژه قرآن و استشراق که 14 پروژه مصوب در اين کلان پروژه داريم که 7 مورد آن در حال انجام است و کلان پروژه مرجعيت علمی قرآن و کلان پروژه سبک زندگی بر اساس آموزه های قرآن و کلان پروژه جامع قرآن کريم از ديگر کلان پروژه های اين پژوهشکده به حساب می آيد. بحث تجليل از قرآن پژوهان با بودجه 5 ميليون تومان از طرف قطب ها به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی واگذار شد که پژوهشگاه با همکاری مؤسسه التمهيد در قالب همايش علامه معرفت(ره) آن را برگزار کرد. 
رييس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصريح کرد: در پژوهشکده تاريخ و سيره اهل بيت(ع) پروژه دانشنامه اهل بيت(ع)، همايش اميرالمؤمنين علي(ع) الگوی عدالت و معنويت برای جهان امروز به مناسبت هزار و چهارصدمين سال شهادت آن حضرت در حال پيگيری است و دبيری قطب نظام سياسی و مسائل اجتماعی بر عهده حجتالاسلام والمسلمين مطهری است. 
وی افزود: امروز برکات مسئله محوری را مشاهده می کنيم. امروز سطح مسأله محوری سطحی ملی است و دفتر تبليغات اسلامی در صدد رفع آن مسأله در سطح ملی است. پژوهشکده مهدويت و آيندهپژوهی همايش بين المللی نظريه انتظار در انديشه حضرت آيت الله العظمی خامنه ای را برگزار می کند و بسته جريان انحرافی احمد اسماعيل را در دست اقدام دارند که 7 پروژه در حال اجرا است. در پژوهشکده فلسفه و کلام اين پژوهشگاه، امور مربوط به تصويب کلان پروژه های «الحاد» و «سلفی پژوهی نوين»، کلان پروژههای «کلام کاربردي» و «شيعه پژوهشی مستشرقين»، همايش ملی «تصوف؛ شاخص ها و نقدها»، همايش ملی «علم ديني»، همايش بين المللی «جاودانگی نفس در اسلام و مسيحيت»، و همچنين رييسی قطب و ميز و دبيری ميز تعميق و دبيری قطب بنيادهای نظری در اين پژوهشکده دنبال می شود. 
حجت الاسلام والمسلمين لک زايی اظهار داشت: در پژوهشکده اخلاق و معنويت راهبری پروژه های ميز خانواده، پيگيری علمی و اجرايی پروژه های ميز سبک زندگي، طراحی و پيگيری و اجرای کارگروه فرق در حوزه معنويت توسط گروه، مديريت قطب اخلاق و خانواده و مديريت ميز در اين پژوهشکده دنبال می شود. پژوهشکده فقه و حقوق اجرای کلان پروژه بزرگ «فقه هنر»، تصويب کلان برنامه «مسائل مستحدثه فقهی در حوزه سبک زندگي»، تهيه ويژهنامه عدالت(شماره 78) مجله فقه با همکاری هسته عدالت پژوهی را بر عهده دارد. 
وی گفت: در پژوهشکده علوم و انديشه سياسی کلان پروژه «ولايت فقيه»، کلان پژوه «کارآمدی نظام سياسی و جمهوری اسلامی ايران»، برگزاری همايش «فاجعه منا» در سال 95، برگزاری همايش حوزه انقلابی در سال 96، برگزاری کارگاه «راهبرد نويسي» در سال 96 بر تمامی پژوهشگران، فصلنامه مطالعات سياسی اسلام به زبان عربی و انگليسی و پيگری تأسيس قطب سياست اسلامی در وزارت عطف انجام شده است. در پژوهشکده الهيات و خانواده کلان پروژه خانواده در حال پيگيری می باشد و امور ديگری هم در حال انجام است. 
رييس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصريح کرد: در پژوهشکده اسلام تمدنی پروژه های قابل توجهی از جمله تهيه ويژه نامه عدالت برای مجله پژوهشگاه های قرآني، برگزاری کرسيهای ترويجی و نقد و کارگاه های تخصصی در راستای مسائل ميزها، تعيين رويکرد پژوهشکده اسلام تمدنی در راستای مسئله ميز تمدن اسلامی و کتابخانه ديجيتال وهابيت با 15000 جلد در حال پيگيری است. 
وی افزود: پژوهشکده مديريت اطلاعات و مدارک اسلامی سه کار قابل توجه پايگاه مديريت اطلاعات و مدارک اسلامی تحت وب، مشارکت در پروژه علم سنجی دفتر تبليغات اسلامي، اصطلاح نامه هنر اسلامی را در دستور انجام دارند. مرکز احيای آثار اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی آمادگی خود را برای انجام پروژههای قطبی موضوعی اعلام می کنند. 
حجت الاسلام والمسلمين لک زايی اظهار داشت: در مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی فعاليت های خوبی از جمله مجله های علمی پژوهشی و ويژه نامه عدالت، تأسيس هسته های عدالت و جهان اسلامي، کلان پروژه عيار تمدنی جمهوری اسلامي، کرسی نظريهپردازی عدل شبکه اي، پشتيبانی نرم افزاری امتداد فرهنگي، ترجمه های جديد در حوزه فرهنگ و دين در جريان است. 
وی گفت: در مرکز همکاری های علمی و بين المللی با همکاری پژوهشکده ها، برگزاری کرسی های نظريه پردازی و اجرای برنامههای چهلمين سال انقلاب را بر عهده دارد. 
رييس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به بيان ملاحظات و پيشنهادهايی پرداخت و تصريح کرد: در پايان پيشنهادهايی مبنی بر توجه به بسته خروجی ها در هر فعاليت(در راستای افزايش بهرهوري) دسترسی مخاطبان به خروجی قطب ها(بخشی در کتابخوان همراه پژوهان امکانپذير شده و بايد کارشناسی در اين مسأله صورت بگيرد)، تعامل بيشتر صف و ستاد متناسب با مزيتهای نسبي(اعتماد به بخش های تخصصی و تمرکز در آن)، برگزاری جلسات برخی رؤسای ميزها با پژوهشکده ها و مراکز(برخی انجام شده که اگر از سوی ديگر ميزها هم انجام شود، اثرات خوبی را در بر خواهد داشت)، انجام امور مربوط به قطب ها از طريق ساختارهای جاری و افزودن پيوست فناوریاطلاعات به پروژه ها ارائه میشود. 
منبع:
عكس هاي مرتبط :

تاریخ خبر: 1397/5/15 دوشنبه
تعداد بازدید کل: 302 تعداد بازدید امروز: 4
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 303
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما