مدیر فناوری اطلاعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی:

 سامانه «سبد قرآنی» سامانه بازنمای دستاوردهای قرآنی است

مدیـر فنـاوری اطلاعات پژوهشـگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: از محصولاتی کــه از ســوی دفتــر در ایــن نمایشــگاه ارائــه شــده، ســامانه «ســبد قرآنــی» اســت کــه ســامانه بازنمــای دســتاوردهای قرآنـی مـی باشـد ،کـه کار جدیـدی اسـت کـه در میـز «توسـعه و تعمیـق فرهنگ قرآنی قطب های فکری و فرهنگی» با همکاری« پژوهشـکده فرهنـگ و معـارف قـرآن» انجـام شـده اسـت.
بـه گـزارش خبرنگار خبرگزاری ایسکا، مهندس محمـد پهلوانـی بـا حضـور در غرفـه دفتـر تبلیغـات اسلامی حـوزه علمیـه قـم در دوازدهمیـن نمایشگاه ملی رسانه های دیجیتال با عنوان «توسعه کسب و کارهای فرهنگـی در فضـای مجـازی» کـه در قـم برگـزار شـد، در گفـت و گـویی اظهـار داشـت: دفتـر تبلیغـات اسلـامی بـا دو غرفـه جدا گانـه و بــا همــکاری معاونــت فرهنگــی و تبلیغــی، مرکــز ملــی پاســخگویی بــه ســؤالات دینــی و روابــط عمومــی در دوازدهمیــن نمایشــگاه ملــی رســانه های دیجیتــال شــرکت کــرده اســت.
 وی گفــت: هــر یــک از ایــن بخــش هــا بــا توجــه بــه رویکــرد نمایشــگاه کــه بحـث کسـب و کارهـای فرهنگـی اسـت، پلتفـرم هایـی تولیـد کردنـد کـه قابلیت هایـی در حـوزه تعاملـی بـا دیگـر سـازمان هـا دارد را ارائـه کردنـد.
مدیـر فنـاوری اطلاعات پژوهشـگاه علـوم و فرهنگ اسـلامی تصریح کـرد: به طور مثال، مرکز ملی پاسخگویی به سؤاالات دینی، سامانه پاسخگویی را ارائه داده است که متشکل از بخش های مختلفی از جمله سامانه پاسخگویی آنلاین، پاسخگویی کتبی و پاسخگویی از طریق تماس صوتی است.
وی افزود: معاونت پژوهشی و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پلتفرم نشـر الکترونیکـی را در ایـن نمایشـگاه ارائـه کـرده اسـت کـه به‌عنوان یـک پلتفـرم فروشـگاه کتـاب الکترونیـک اسـت و به‌صورت اپلیکیشـن هـای مختلـف در حـوزه کلاینت‌های اندروید، IOS ،وینـدوز و وب دارد و به پنج زبان فارسـی، عربی، ترکی اسـتانبولی، انگلیسـی و روسـی فعالیت می‌کند و بیـش از 5 هـزار عنـوان کتـاب از حـدود 100 ناشـر در سـامانه منتشرشده اسـت و آمـاده همـکاری بـا دیگـر ارگان‌ها و سازمان‌ها هست.
پهلوانــی اظهــار داشــت: علاوه بــر ایــن، دیگــر محصولــی کــه در ایــن نمایشـگاه ارائه‌شده، پرتـال جامـع علـوم و معـارف قـرآن اسـت کـه در کنـار آن دایـره المعـارف هـا، فرهنگ‌نامه‌ها و پرسـش و پاسخ‌های قرآنــی کــه در دفتــر تبلیغــات اسـلـامی انجام‌شده اســت، در ایــن سـامانه ارائه‌شده و رویکـردی کاملاً سـرویس گـرا و مبتنی بر معماری سرویس گرا است و این آمادگـی را دارد کـه بتوانـد خدماتـی که داخل آن اسـت را از طریـق سرویس‌های نرم‌افزاری بـه دیگـر سازمان‌ها و پلتفرم‌ها عرضـه کنـد. 
وی گفـت: دیگـر محصولـی که در این نمایشـگاه ارائه‌شده، سـامانه «سـبد قرآنی»، که سـامانه بازنمای دسـتاوردهای قرآنی هست که کار جدیدی اسـت کـه در میـز توسـعه و تعمیـق فرهنـگ قرآنـی قطب‌های فکـری و فرهنگی با همکاری پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن انجام‌شده است
. مدیـر فنـاوری اطلاعات پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ اسلـامی تصریـح کـرد: قـرار اسـت کـه در ایـن سـامانه کلیـه محصـولات مختلـف قرآنـی در سـطح کشـور در ایـن سـامانه عرضـه و بازنشـر داده شـود
. وی افــزود: محصــول دیگــری کــه در ایــن نمایشــگاه ارائه‌شده، پایـگاه مدیریـت ,اطلاعات و مدارک اسلامی اسـت کـه اصطلاح‌نامه‌ها را ارائـه می‌دهد و در 10 حـوزه دینـی، کلام، فلسـفه و غیـره، اصطلاح‌نامه‌ها در ایـن سـامانه بارگـذاری شـده اسـت. 

پهلوانــی اظهــار داشــت: معاونــت فرهنگــی و تبلیغــی نیــز گروه‌های تبلیغـی و جهـادی کـه در حوزه‌های فنـاوری و اطلاعات و رسانه‌های دیجیتـال کار می‌کنند و تحـت حمایـت معاونـت فرهنگـی و تبلیغـی دفتـر تبلیغـات اسـلامی هسـتند و محصولات مختلـف و اپلیکیشـن هـا و سایت‌های مختلفـی دارنـد کـه در ایـن نمایشـگاه عرضـه کردنـد
وی خاطرنشان کرد تعاملـی وی خاطرنشـان کـرد: رویکـرد دفتـر تبلیغـات اسلامی کاملاً تعاملی اسـت کـه صحبـت بـا نهادهـا و شرکت‌های مختلـف و بحث‌های همـکاری انجام‌شده کـه ان شـاءاالله محتـوای تولیـد شـده در دفتـر و پلتفرمهـای تولیـد را در کنـار آن بـه اشـترا ک بگذاریـم.

 
منبع:
عكس هاي مرتبط :
كلمات كليدي : دوازدهمیـن نمایشـگاه ملـی رسـانه هـای دیجیتـال , توسـعه کسـب و کارهـای فرهنگـی در فضـای مجـازی , مهندس محمد پهلوانی

تاریخ خبر: 1398/4/3 دوشنبه
تعداد بازدید کل: 82 تعداد بازدید امروز: 1
 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 83
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما