به همت پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت (ع) انجام شد:

کرسی ترویجی «افسان